Nyhetsbrev små avlopp 4 mars 2022

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp mars 2022

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länkar till fyra nya projektrapporter, en dom från Mark- och miljööverdomstolen, information om den nationella strategin för miljöbalkstillsyn och en efterlysning av hugade intervjupersoner till ett nytt projekt om utsläppskontroll av markbaserade anläggningar över 50 pe.

Reviderad vägledning för tillsyn skickas snart ut på remiss

I mitten på mars planerar HaV att skicka ut den reviderade vägledningen för tillsyn av små avloppsanläggningar på remiss till ett antal remissinstanser. Innan sommaren bör vägledning vara klar och publicerad på vår webbplats. Uppdaterade avsnitt i vägledningen handlar bland annat om tillsyn av grundvattenrör och riskklassning av små avlopp.

I avvaktan på ny vägledning om riskklassning kan man på kommunens miljöförvaltning förbereda sig genom att:

 • Läsa om registervård i Rapport 2015:1 Pdf, 11.7 MB. på sid 22 ff. Kanske finns det något där att börja med?
 • Uppdatera ärendehanteringssystemet med senaste versionen från leverantören så att den nya informationsmodellen för små avlopp kommer in i systemet. Läs mer här, där det till exempel finns frågor och svar om rapportering av uppgifter till HaV och vad som behöver göras för att det ska fungera.
 • Fundera på om det till exempel finns några områden där tillsyn har skett med resultat att avloppen numera har efterföljande rening – men där de uppgifterna inte finns digitalt utan i ett pappersarkiv. Är anläggningarna relativt nya kan det vara idé att lägga in dem i registret med uppgifter om teknik. Annars kommer de att klassas som ”okänd rening” och få en hög riskklassning. Är anläggningarna däremot gamla eller har en teknik som oavsett kräver tätare tillsynsbesök så spelar det sannolikt mindre roll att de blir ”okända” och får en hög riskklass.

Uppdatering 30 september 2022: Vägledning för tillsyn är publicerad och innehåller aktuella avsnitt om registervård och riskklassning.

Läs mer om riskklassning av små avloppsanläggningar i nyheten nedan om den nationella strategin för miljöbalkstillsyn.

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn 2022-2024

I 3 kap. 19-20 §§ i miljötillsynsförordningen finns sedan 2020 bestämmelser om att det ska finnas ”nationella mål för tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att uppnå de målen (nationell tillsynsstrategi)”. De myndigheter som tillsynsvägleder på miljöbalksområdet har samverkat och tagit fram en sådan strategi som lyfter nationella prioriteringar. Den trädde i kraft den 1 januari 2022. Syftet med strategin är en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig, fokuserar på de största miljö- och hälsoproblemen och blir lättare att planera och följa upp. Det som strategin lyfter blir ett underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter när de gör den årliga tillsynsplanen. Målgruppen för strategin är kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Strategin innehåller sex så kallade tillsynsområden. Vart och ett av dessa har fokusområden som i sin tur har effektmål med tillhörande preciseringar. Ett av fokusområdena är Små avlopp. Effektmålet här är att tillsynsmyndigheterna ska få en större precision i att välja ut och tillsyna de avloppsanläggningar under 200 pe och med anslutning av hushållsspillvatten som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. I preciseringarna av aktiviteter under 2022-2024 finns följande:

 • HaV uppdaterar tillsynsvägledningen ”Effektiv tillsyn av små avlopp” vilket inkluderar att ta fram ett exempel på en riskmodell för återkommande planerad riskbaserad tillsyn av små avlopp.
 • Tillsynsmyndigheterna förbereder för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom komplettering och uppdatering av digitala ärendehanteringsregister. Målet är som minst att alla små avloppsanläggningar registreras och koordinatsätts, även om det saknas specifika uppgifter i övrigt om anläggningen.
 • HaV anordnar flera kortare webbaserade seminarier på temat registervård och riskbaserad tillsyn.
 • HaV tar initiativ till att i samverkan med länsstyrelserna stötta och samordna tillsynsmyndigheterna.

Läs mer

Ny dom om beslutsunderlag från Mark- och miljööverdomstolen

En sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 januari 2022 i mål nr M 2330-21 finns nu publicerad på vår webbplats. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att beslutsunderlaget i ärendet inte var tillräckligt för att bevilja tillstånd. Bland annat saknades utredning av grundvattnets nivå och strömningsriktning. Domstolen ansåg även att situationsplanen och ritningarna över anläggningen var ofullständiga.

Bakgrunden till domen var att en fastighetsägare hade sökt tillstånd för en trekammarbrunn följd av en upphöjd infiltrationsanläggning avsedd för både toalett- och BDT- vatten. Anläggningen avsågs placeras i ett område med tunna jordlager och stundtals hög grundvattennivå. Några dricksvattenbrunnar och ett Natura 2000-område fanns i närheten av den planerade anläggningen. Nämnden beviljade tillstånd till anläggningen. Grannar till den planerade anläggningen överklagade beslutet och anförde bland annat risk för förorening av dricksvattentäkter, påverkan på naturmiljön, otillräckligt jorddjup och dålig överensstämmelse mellan placering av provgropar och platsen för tillståndsgiven anläggning. Här finns domen och HaV:s sammanfattning.

Proposition om Hållbara vattentjänster förväntas i juni

Utredningen överlämnade sitt betänkande ”Vägar till hållbara vattentjänster” (SOU 2018:34) till regeringen i maj 2018. Utredningens huvuduppdrag var att se över lagstiftningen om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster och att utreda hur man kan öka åtgärdstakten för små avlopp tillsammans med ett senare tilläggsdirektiv om dagvatten och anpassningsåtgärder i ett förändrat klimat.

Den 24:e februari överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller både förslag till ändringar i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Förslaget till lagrådsremiss innebär bland annat

 • ett bemyndigande till regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer att förskriva, om skyldighet att kontrollera och rapportera om små avloppsanläggningars funktion
 • att kommunens bedömning av behovet av allmänna vattentjänster ska bli flexiblare för att göra det tydligare i vilka situationer en enskild vatten- och avloppsanläggning kan tillgodose behovet av vattentjänster
 • att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som är en långsiktig planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och avlopp.

Efter att lagrådet granskat att förslagen inte strider mot någon lag bearbetar regeringen förslaget och en proposition lämnas till riksdagen. Propositionen har skjutits upp flera gånger men den 21 juni 2022 är det tänkt att propositionen ska behandlas och beslutas i riksdagen. Kommittédirektiv och utredningens betänkande hittar du på regeringens hemsida.

Bidra med dina kunskaper om utsläppskontroll för markbäddar och infiltrationsanläggningar över 50 pe

Inom ramen för ett projekt om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar med huvudfinansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) skulle RISE vilja komma i kontakt med personer inom VA-organisationer, miljökontor, länsstyrelser, tillverkare, byggentreprenörer och projektörer som kan tänka sig att svara på ett antal intervjufrågor. Frågorna handlar om dagens hantering av markbäddar och infiltrationsanläggningar över 50 pe och vilka krav/rekommendationer kring utsläppskontroll som kan vara rimliga i framtiden.

Bakgrunden till projektet är att det idag saknas vägledning för utsläppskontroll av markbaserade anläggningar. Samtidigt pågår revidering av EU:s avloppsdirektiv och RISE anser att det är viktigt med underlag som visar att markbaserade avloppsreningsanläggningar kan ge goda resultat och att det finns möjlighet att kontrollera dem. Projektet går ut på att utveckla och utvärdera metodik för utsläppsmätning för markbaserade anläggningar samt ge sammanvägda rekommendationer för utsläppskontroll för markbaserade anläggningar.

Om du kan tänka dig att svara på intervjufrågorna så meddela elin.ulinder@ri.se som kommer att återkomma med ett skriftligt intervjuunderlag. Meddela gärna så snart som möjligt och senast 30 mars. Möjlighet till kompletterande muntliga samtal finns. Projektets styrgrupp består av Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och RISE.

Nya rapporter

Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp och kompakt reningsteknik

I denna rapport presenteras resultaten från en undersökning av flöden till minireningsverk. Rapporten visar att det finns tydliga indikationer på att hushållens vattenanvändning i Sverige har reducerats och att schablonvärdet för spillvattenflöden till enskilda avloppsanläggningar, som är fastställt till 170 l/p/d i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17), kan vara i överkant, sett till dagens förhållanden. Rapporten i sin helhet finns här.

Utvärdering av tillstånd med tillsyn av nya små avlopp med fosforfilter, slutrapport 2021

Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun och miljökontoret i Södertälje kommun har med hjälp av LOVA-bidrag under 2020-2021 utvärderat sin egen handläggning av tillståndsansökningar. Miljökontoren har utfört tillsyn på totalt 30 nyanlagda små avlopp, varav många med fosforfilter, och undersökt om villkoren i tillstånden går att följa upp, om något saknas i tillstånden eller om vanliga formuleringar i tillståndsbesluten behöver justeras. På VA-guidens webbplats finns rapporten i sin helhet och där kan man även läsa om en sammanfattning av projektresultaten.

Metodutveckling för effektiv slutinspektion

Örebro kommun har tillsammans med RISE genom fört ett LOVA-projekt med syfte att utvärdera slutinspektionen av en nyanlagd liten avloppsanläggning vilket i sin tur syftar till att säkerställa att anläggningen följer det tillstånd som getts. Slutinspektionen i Örebro utförs vanligtvis runt 6 månader efter att kontrollrapport och foton har inkommit. Den rutin som funnits för hur slutinspektioner ska gå till, vilka delar som ska kontrolleras och hur, har varit ofullständig och lett fram till behovet av projektet.

57 markbaserade anläggningar och 50 anläggningar med minireningsverk har slutinspekterats med målet att utvärdera metoder och instrument som används till slutinspektionen. Ett annat mål med projektet har varit att dokumentera brister under slutinspektionerna. Utifrån detta var också ytterligare ett mål att ta fram ett underlag som förbättrar slutinspektionerna och tillståndsprocessen och som underlättar uppföljning av tillstånd.

Förbättringsmöjligheter som framkommit i projektet handlar bland annat om fotodokumentation, filmning med rörkamera i luftningsrören och spridarledarna, dokumentation av sand- och grusmaterial i anläggningarna samt att utveckla olika mer specifika kontrollrapporter för markbaserade anläggningar respektive minireningsverk. Här finns rapporten.

Datainsamling av teknikuppgifter om små avlopp

SMED har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomfört en insamling av teknikuppgifter rörande fastigheter med små avlopp (≤ 200 pe) genom att skicka ut en webbenkät till Sveriges samtliga kommuner. Enkäten besvarades efter påminnelser och personliga kontakter av 241 (83 %) av Sveriges 290 kommuner.

Enligt enkätsvaren finns det idag ca 717 633 fastigheter med WC-avlopp och 140 561 fastigheter med enbart BDT-avlopp (≤ 200 pe). Mörkertalet för BDT-avloppen är dock stort, då kommunerna har sämre uppgifter om dessa. Bland de fastigheter som har WC-avlopp dominerar markbaserade anläggningar. Ca 33% av fastigheterna har infiltrationer och 18% markbäddar. Fortfarande har 20% av fastigheterna med WC-avloppen enbart slamavskiljare (ofta kallad två- eller trekammarbrunn) och dessutom uppges att för ca 10% av fastigheterna med WC-avlopp saknas uppgifter om reningsteknik och de är därmed troligen av enklare slag. Åtgärdstakten för små avlopp är långsam, men SMED konstaterar att antalet fastigheter med WC-avlopp med enbart slamavskiljare minskat med ca 6% sedan motsvarande enkätundersökning 2015, vilket har betydande påverkan på utsläppen. Här hittar du rapporten.

Fördelning av reningsteknik för fastigheter med små avlopp i Sverige 2021. Diagrammet avser antal fastigheter med WC-anslutna till anläggning dimensionerad för högst 200 pe.

Beredskap för eventuell brist på kemikalier

Just nu råder ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige men en instabil omvärld kan leda till störningar i leveranskedjor, vilket i sin tur kan leda till en brist. Beredskapen för att kunna hantera en bristsituation behöver bli bättre. Livsmedelsverket har därför uppmanat samtliga länsstyrelser, kommuner och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på dessa kemikalier är begränsad. Det handlar om hur en eventuell brist kan hanteras, med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt.

Som stöd för prioritering vid en uppkommen brist finns en vägledning framtagen av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt branschorganisationen Svenskt Vatten. I denna vägledning är dricksvattenrening högst prioriterat, därefter avloppsvattenrening vid större reningsverk i känsliga miljöer.
Vägledningen finns här.

Läs mer om små avlopp och eventuell kemikaliebrist.

Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Miljösamverkan Sverige har kompletterat sin utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn med ett studiematerial. Utbildningen består av följande åtta avsnitt. Till varje avsnitt finns nu ett studiematerial som innehåller en fördjupningsdel med till exempel hänvisningar till var du kan läsa mer, diskussionsfrågor samt övningsuppgifter.

Avsnitt i utbildningen:

 • Att vara offentlig tjänsteman
 • Tillsynens roll
 • Tillsynsmyndigheternas skyldigheter
 • Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter
 • Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter
 • Rättssäkerhet
 • Tillsynsmetodik
 • Ärendehandläggning

Utbildningen är gratis.
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn, miljosamverkansverige.se

Regeringen överprövar Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Regeringen har beslutat att överpröva Vattenmyndigheternas åtgärdsförslag i EUs vattendirektiv. Åtgärdsprogrammen för 2016-2021 gäller tillsvidare. Däremot omfattas inte miljökvalitetsnormerna av regeringsprövningen och sedan 22 december 2021 gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Sveriges vattendistrikt. Dessa miljökvalitetsnormer säger vilken status ett grundvatten eller ytvatten ska ha vid en given tidpunkt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2024-04-15

  Nu är det dags för årets första nyhetsbrev.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

Publicerad: 2022-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion