Tillsynsvägledningsplan

Hitta på sidan

Med tillsynsvägledning vill Havs- och vattenmyndigheten främja en rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn. Den planerade tillsynsvägledningen sammanställs i en 2-årig tillsynsvägledningsplan som uppdateras årligen.

Tidigare planer för tillsynsvägledning har omfattat tre år. För att uppfylla det nya kravet i miljötillsynsförordningen avseende 2-åriga tillsynsvägledningsplaner har planen för 2022-2024 reviderats så att den nu gällande planen blir tvåårig och omfattar 2024–2025.

Havs- och vattenmyndighetens plan för åren 2024–2025 bygger till största del på de underlag som togs fram i arbetet med planen för 2022–2024. Då bara ett år adderas till nuvarande plan har endast en enklare omvärldsanalys och intern behovskartläggning genomförts. Syftet är att hamna i fas med den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som från och med 2023 omfattar fyra år. Havs- och vattenmyndighetens vägledningsansvar samt extern behovskartläggning beskrivs mer utförligt i tillsynsvägledningsplanen för 2022‑2024.

Huvudsyftet med tillsynsvägledningsplanen är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning Havs- och vattenmyndigheten kommer att genomföra under perioden 2024-2025 och på vilket sätt den ska ges. De aktiviteter som beskrivs har valts utifrån det behov som Havs- och vattenmyndigheten bedömer mest angelägna att möta inom de närmaste åren.

Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning innehåller aktiviteter inom samtliga tillsynsvägledningsområden som myndigheten ansvarar för nationellt. Myndighetens ansvar för tillsynsvägledning inom vissa områden i miljöbalken framgår av 3 kap 5 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

Dessutom har Havs- och vattenmyndigheten sedan 1 juli 2023 tillsynsvägledningsansvar för frågor avseende tillämpningen av 6 § lag om allmänna vattentjänster.