Grundvatten

Hitta på sidan

Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.

Bakgrund och målgrupp

Hav ska enligt 3 kap. 5§ punkt 6 i miljötillsynsförordningen (MTF 2011:13) ge tillsynsvägledning i frågor om skydd av grundvatten.

Denna information om tillsyn riktar sig i första hand till länsstyrelserna i deras vägledningsansvar till kommunerna. Men den riktar sig även till kommunerna i deras arbete med tillsyn över verksamheter och åtgärder som kan ha en påverkan på grundvatten och dess skydd. Även domstolar, verksamhetsutövare, allmänhet och andra målgrupper kan ta del av vägledningen.

I kommunernas och länsstyrelsernas ansvar för skydd av grundvatten finns det också behov av information som inte avser tillsyn. Det kan till exempel avse allmän information om grundvatten och tillståndsprövningar där grundvatten berörs. Sådan vägledning tas inte upp här utan Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan ge ytterligare information om grundvatten. Vägledning om tillsyn av grundvatten finns även på Havs- och vattenmyndighetens sida om vattenverksamhet.

Regler om grundvattenskydd

Grävmaskin.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. och avvägningen i 2 kap. 7§ miljöbalken (MB) med flera behöver tillämpas för att få ett skydd av grundvattnet. Det kan även gälla krav kring bästa möjliga teknik, produktval, försiktighetsmått eller annat.

Myndigheter och kommuner kan inte vid en tillämpning i varje enskilt fall säkerställa att regler för skyddet av grundvatten följs eftersom påverkan kan komma från flera olika källor. Men de behöver använda reglerna om skydd av grundvatten i varje enskilt fall.

Ansvarsområde

Ansvarsområdet "skydd av grundvatten" omfattar både att skydda vattnets kvalitet men även dess kvantitet.

Ansvaret för skyddet av grundvatten ligger i första hand på verksamhetsutövaren och den som ska vidta en åtgärd. Detta framgår av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 3§ i miljöbalken. Därför är egenkontrollen viktig för den som bedriver en verksamhet med miljöpåverkan som kan påverka skyddet av grundvattnet. Även myndigheter och kommuner har, tillsammans med verksamhetsutövare och enskilda, på olika sätt ansvar för skyddet av grundvatten.

Flera andra myndigheter än Havs- och vattenmyndigheten har ett tillsynsvägledningsansvar inom sina respektive ansvarsområden och i sitt arbete med nedan nämnda verksamheter, åtgärder och arbetsområden. Den tillsynen kan direkt eller indirekt även främja skyddet av grundvattnet.

Tillsynens syfte

Av 26 kap 1-2 §§ miljöbalken framgår att tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Det handlar om ett allmänt tillsynsansvar och övergripande grund som bland annat kan medföra att åtgärder vidtas för att se till att till exempel miljökvalitetsnormer och skydd för grundvatten följs. Det kan ske genom att initiera omprövning, meddela förelägganden, bedriva informationsverksamhet med mera. En del i tillsynsmyndighetens ansvar är att regelbundet se över villkor i tillstånd och se till att de vid behov revideras.

Tillsynens omfattning

Begreppet tillsynsvägledning (TVL) är mycket brett när det gäller skydd av grundvatten. Gränsen mellan tillsynsvägledning och annan vägledning är flytande. Tillsynen och tillsynsvägledning i frågor om grundvatten bör därför i första hand koncentreras på att givna tillstånd och villkor följs och att allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken följs. Även där lagstiftningen är mera ospecifik, vad avser verksamheter och åtgärder med miljöpåverkan, ska man verka för att skydda grundvatten. Tillsynen kan också riktas mot hur egenkontrollen fungerar.

Samordna tillsynen

Den operativa tillsynen avseende på skydd av grundvatten behöver samordnas. Det kan ske med andra myndigheters arbete, i samband med olika tillsynsprojekt och vid tillsyn över olika verksamheter och områden till exempel vattenverksamhet och avloppsanläggningar.