Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Bojar vid ostronodling.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten tar även fram föreskrifter (HVMFS 2011:13) enligt fiskelagstiftningen för utsättning och viss flyttning av fisk, inklusive vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Myndighetens insatser för tillsynsvägledning för vattenbruket framgår av HaV:s rapport 2018:30 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Information till vattenbruksföretag

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor och ska bland annat arbeta för att främja vattenbruket.

Jordbruksverkets webbplats:

Svenskt vattenbruk.

På denna webbplats samlas information som vattenbruksföretagare kan behöva för att driva sin verksamhet