Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Hitta på sidan

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Anmälnings- eller tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet

Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt för sin verksamhet. Vilken typ av verksamhet som berörs framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

För fiskodlingar eller övervintring av fisk gäller följande indelning av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 3 kap 1-2 §§ miljöprövningsförordningen. Det avser enbart odling av fisk och inte andra vattenlevande djur eller alger:

 • Fiskodling eller övervintring av fisk som förbrukar mer än 40 ton foder per år kräver tillstånd. Dessa ärenden prövas av Länsstyrelsen.
 • Fiskodling eller övervintring av fisk som förbrukar mer än 1,5 ton foder (men inte över 40 ton) per år är anmälningspliktigt och ska anmälas till berörd kommun.

En verksamhet kan omfattas av flera verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel gälla en fiskodling som också ska utföra slakt av den fisk som odlas.

Även om tillståndsplikt inte föreligger, får tillsynsmyndigheten i vissa fall förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Det gäller om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön, enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller alltid att den myndighet som handlägger ett anmälningsärende också ska pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Vid denna prövning ska myndigheten ta hänsyn till de omständigheter som anges i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). Om myndigheten bedömer att verksamheten eller åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd, enligt 26 a § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det är länsstyrelsen som genom sin miljöprövningsdelegation fattar beslut i tillståndsärenden, enligt 1 kap. 6 § 2 st miljöprövningsförordningen, 7 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer. Anmälningar handläggs däremot av berörd kommun.

Andra krav på tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken

Utöver prövningsplikt för miljöfarlig verksamhet kan ett vattenbruk omfattas av andra krav på prövning i miljöbalken. Det gäller exempelvis

 • tillståndsprövning enligt 7 kap. 28a § miljöbalken (Natura 2000-prövning),
 • prövning av strandskyddsdispens enligt 7 kap. eller
 • prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. exempelvis avseende vattenuttag.

Miljöbedömning

En specifik miljöbedömning ska genomföras för verksamheter eller åtgärder som ska tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken och som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Syftet med specifik miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

I kapitel 6 miljöbalken finns regler om miljöbedömning. Till kapitel 6 hör även miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Vägledning om miljöbedömning hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.

Försiktighetsmått och bästa möjliga teknik

Vid prövning och tillsyn av verksamheter tillämpas bland annat försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken. Denna princip anger att de som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Redan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön medför att försiktighetsmått ska vidtas.

För att få till tillräckliga förebyggande åtgärder ska också bästa möjliga teknik (BMT) användas vid bedrivande av yrkesmässig verksamhet. Begreppet BMT avser inte bara använd teknologi, alltså reningsmetoder och framställningssätt, utan även utformning och drift av anläggningar samt det sätt på vilket verksamheten avvecklas och tas ur drift.

För att något ska sägas vara BMT ska tekniken vara:

 • industriellt möjlig att använda i branschen, såväl tekniskt som ekonomiskt
 • finnas tillgänglig, dvs inte bara vara på experimentstadiet.

Bland annat inför prövning av en ansökan om vattenbruksverksamhet kan frågan om vad som är BMT behöva utredas. En sådan utredning ska verksamhetsutövaren svara för. Verksamhetsutövaren kan även av prövningsmyndigheten bli ålagd att utreda möjligheterna att använda viss känd teknik i verksamheten för att begränsa störningarna till omgivningen. Om det är oklart vilken effekt en vald eller möjlig teknik kan ge är det också möjligt att skjuta upp vissa frågor under en prövotid.

Ytterligare information

Tillsyn

Tillsynen utgår från 26 kap. miljöbalken. Tillsynen handlar om att se till att bestämmelser i miljöbalken och tillhörande föreskrifter följs. Därigenom bidrar tillsynen även till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Läs mer om miljökvalitetsmålen på Miljömålsportalen.

De miljökvalitetsmål som framförallt berör vattenbruket är:

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Giftfri miljö

Tillsynsmyndighet

Hur den operativa tillsynen är fördelad mellan olika tillsynsmyndigheter framgår av 26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordningen.

Med operativ tillsyn menas, enligt miljötillsynsförordningen, tillsyn som utövas direkt mot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för tillståndpliktiga fiskodlingar och anläggningar för övervintring av fisk samt för vattenverksamhet. Denna tillsyn får överlåtas åt en kommunal nämnd om kommunfullmäktige begär det och vissa omständigheter är uppfyllda, enligt 1 kap. 18 - 20 §§, 2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen.

Kommunen är operativ tillsynsmyndighet för anmälningspliktiga fiskodlingar och anläggningar för övervintring av fisk samt sådana vattenbruk som inte kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet, enligt 26 kap. 3 § miljöbalken.

Avgift för tillsyn och prövning

Länsstyrelsens avgifter för prövning och tillsyn regleras genom förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.   

Kommunala myndigheters avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun, med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.

Publicerad: 2014-07-04
Uppdaterad: 2023-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion