Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.

Sammanfattning

Inom vattenbruket går teknikutveckling av miljömässigt hållbara produktionsformer fort framåt, både vad gäller de mer traditionella öppna systemen och de nyare halvslutna och slutna odlingssystemen. Olika tekniker är lämpliga i olika typer av habitat, men det kan också vara flera tekniker som passar väl in i samma habitat. Vidare varierar den lämpligaste tekniken också beroende på art och storlek på fisken som odlas. En del system med potential är fortfarande endast på prototypstadiet men många andra är under ständig utveckling och drivs i mindre kommersiell skala parallellt med teknikutvecklingen.

Nya tekniker

Denna rapport är en kunskapssammanställning som ger en översikt av olika odlingstekniker som idag antingen används i kommersiella odlingar, testas i mindre skala eller är på prototypstadiet, men som alla har potential att kunna användas i Sverige. Rapporten innehåller också en beskrivning av miljöpåverkan i stort av de olika typerna av tekniker, samt har ett speciellt fokus på foderingredienser som idag används inom vattenbruk av fisk samt de som är under utveckling. Odlingsteknikerna är under ständig och snabb utveckling, både vad gäller reningssystem, anläggningarnas typ, vattenåtgång, diversifiering av arter, integrering mellan arter, etc. Dessa nya tekniker har en stor potential för minskad miljöbelastning men kan behöva utvecklas genom fortsatt forskning och tekniska innovationer.

Publicerad: 2018-03-29
Uppdaterad: 2019-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion