Nyhetsbrev små avlopp 1 september 2021

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp september 2021

Jobbar du på miljöförvaltning? Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om teknikfördelning. Vi påminner också om att vi har tagit fram mallar för informationsblad till ansökan och det finns utbildningar både i GIS-stödet oh Vattenwebb att anmäla sig till. I detta nyhetsbrev kan du även läsa om de globala målen för vatten och sanitet och nya SGU-rapporter om grundvatten.

Teknikenkät på väg ut till alla miljöförvaltningar

I dagarna kommer en enkät om teknikfördelningen för små avloppsanläggningar till landets alla miljöförvaltningar. Uppgifterna om teknikfördelning kommer att ligga till grund för både nationell rapportering, belastningsberäkningar och tillsynsvägledning. Ju fler och bättre uppgifter som kommer in desto bättre kommer till exempel belastningsberäkningarna i VISS och därmed även riskbedömningen i Gis-stödet att bli. Kvaliteten på uppgifterna som kommer in påverkar alltså direkt vägledningen för och tillsyn/prövning av små avloppsanläggningar.

Det är konsortiet SMED som på uppdrag av HaV skickar ut enkäten. Det är viktigt att alla kommuner lämnar uppgifter och att uppgifterna är så fullständiga som möjligt. Kommunerna är skyldiga att på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning vilket framgår av 1 kap. 14 § Miljötillsynsförordningen.

När det nästa år är dags att begära in uppgifter om små avloppsanläggningar för tillsynsvägledning är planen att svaren ska skickas till HaV från kommunerna genom ärendehanteringssystemen. När informationen går via ärendehanteringssystemen kommer det fortfarande att vara möjligt att lämna en uppskattning av teknikfördelningen för de anläggningar som inte finns med i registren.

I rapporten Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017 finns resultatet från förra gången enkäten skickades ut. Här finns information om teknikfördelning både på nationell och kommunal nivå. Om du undrar hur många avloppsanläggningar som saknar längre gående rening än slamavskiljning i din egen kommun eller i grannkommunen, så finns svaret i rapporten i bilaga 3.

Utbilda dig i GIS-stödet för små avloppsanläggningar

Den 19 oktober, kl. 13.30–15.30, anordnar Länsstyrelsen en kostnadsfri webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avloppsanläggningar. GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från en tillkommande avloppsanläggning samt ett verktyg för att bedöma högsta grundvattennivån. För alla tre kartorna fosfor, kväve och hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

Målgruppen för utbildningen är handläggare på kommun som jobbar med prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar och handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning inom området. Här kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig. Sista anmälningsdag är 14 oktober.

Informationsblad för att en enklare ansökan

Vi vill påminna miljöförvaltningarna om att det finns förslag till informationsblad som vi har tagit fram för att underlätta ansökan för små avloppsanläggningar. Om man som miljöförvaltning ofta får in ofullständiga ansökningar så kan informationsbladen vara till hjälp. Syftet med dem är att tydliggöra vad som behöver finnas med i en ansökan eller anmälan och att ge exempel på hur uppgifterna kan redovisas. Som kommun sätter man på sin logotyp och kontaktuppgifter samt anpassar informationsbladen till lokala förhållanden för att sedan göra dem tillgängliga för fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.

De informationsbladen som finns är:

 1. Så ansöker du om ny avloppsanläggning
 2. Planera ditt avlopp
 3. Undersökning av mark- och grundvattennivå
 4. Grundvattenrör
 5. Skydd av dricksvatten, avloppsanläggning <26 pe
 6. Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningar ˂26 pe
 7. Bestämning av grundvattnets strömningsriktning och lutning
 8. Situationsplan
 9. Profilritning
 10. Drift- och underhållsinstruktion

Här hittar du informationsbladen.

Hur går det med de globala målen för vatten och sanitet?

I FN:s dataportal för Agenda 2030 mål 6, Rent vatten och sanitet, kan du få en enkel överblick av hur det går med målet i världens alla länder. Nu finns data från rapporteringen 2020 inlagda i dataportalen. Från HaV har vi bidragit med underlag för Sveriges räkning till ett flertal av indikatorerna. Läs mer här.

Utbildning i Vattenwebb

På SMHI:s Vattenwebb finns en många olika verktyg som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till miljö- och vattenansvariga på nationella, regionala och lokala myndigheter. Den 30 september kl. 13-15 finns det möjlighet att delta i en digital visning av Vattenwebb. Anmäl intresse via "Fråga oss" på följande sida: Vattenwebbs användarforum.

Tretton nya SGU-rapporter om grundvattnet i Småland, Västergötland och Västerbotten

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar. SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi. Detta är uppgifter som kan vara viktiga i tillsyn och prövning av små avlopp i anslutning till de aktuella grundvattenmagasinen. Läs mer här på SGU:s webbplats.

Tidigare nyhetsbrev

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-06-19

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Publicerad: 2021-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion