Nyhetsbrev små avlopp 19 juni 2023

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp, juni 2023

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar på vår webbplats, två nya domar från Mark- och miljödomstolen, fyra nya rapporter samt spaning på vad som händer på andra nationella myndigheter och i andra länder.

Gräsmatta. Till vänster ett orange rör som sticker upp ur marken.

Foto: Bodil Forsberg / Havs- och vattenmyndigheten

Uppdaterad information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Havs- och vattenmyndigheten har under åren 2018-2023 drivit ett digitaliseringsprojekt för att underlätta kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Grundtanken var att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare om alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.
För att förtydliga vilken information som ska rapporteras till HaV, vilken som behöver komma in i ansökan samt vilken information som behövs för riskklassning har vi under våren 2023 delat upp den tidigare informationsmodellen i tre dokument:

 • Dataproduktspecifikation för rapportering
 • Vägledning om vad som bör finnas i ansökan/anmälan
 • Vägledning för riskklassning

Vi har också gjort mindre justeringar eftersom vi fått synpunkter på otydlighet. Förändringarna är utförda i dialog med användarföreningarna för och leverantörerna av verksamhetssystem som tidigare deltagit i projektet.
Till dessa dokument har det kommit till en vägledning för registrering av avloppsanläggningar. och Dessutom har vi tagit fram en begreppsmodell och en lista med definitioner och förklaringar av begrepp relaterade till små avloppsanläggningar.

Uppdaterad information om digitaliseringsprojektet och frågor och svar finns här.

Webbinarieserien om tillsyn av små avlopp finns nu inspelad

Inspelade och textade presentationer från sex olika teman ligger nu på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Du hittar presentationerna här.

Nya domar från MÖD

Det har under våren kommit två nya domar om små avloppsanläggningar från Mark- och miljööverdomstolen. Båda finns tillgängliga i vår rättsfallssammanställning.

M 6970-22 gäller en sluten tank som fick ett förbud på grund av risk för läckage. M 2950-22 handlar om miljösanktionsavgift för inrättande av ett gråvattenfilter utan tillstånd.

Nyheter från SGU

 • Kampanj pågår för att brunnsägare i större utsträckning ska rapportera in sin enskilda brunn till Brunnsarkivet. De flesta uppgifter som i dag finns i arkivet gäller bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner rapportera in sin dricksvatten- eller energibrunn via SGU:s tjänst. Finns brunnen registrerad i Brunnsarkivet så är det lättare att hitta den och ta hänsyn till den vid till exempel en tillståndsprövning av en ny avloppsanläggning eller om det sker en olycka.
 • Nu finns ny jordartsinformation i östra delarna av Jämtlands län och i Västernorrlands län längs kusten norr om Örnsköldsvik. Uppdaterad och förbättrade jordartsdata finns även för områden öster om Enköping, norr om Nyköping, runt Kungsbacka och Alingsås.
 • SGU har justerat sina kartor där du kan se aktuella grundvattennivåer. Ändringarna gör det tydligare när nivån faktiskt är ovanligt låg eller hög. Läs mer här.

Nytt projekt ska studera fosforns kretslopp i landekosystem

SLU har beviljats medel till projektet PHOSCYCLE. Projektet ska utveckla en ny metod för att studera omsättningen av organiskt fosfor i marken. Kunskapen från PHOSCYCLE kommer att få betydelse för hållbar användning av fosfor och för att bibehålla markens bördighet. Läs mer här.

Nya rapporter

 • Region Gotland har för sjunde gången undersökt dricksvattenkvaliteten i enskilda dricksvattentäkter. I undersökningen analyserades mikrobiologi och kemi i 200 enskilda dricksvattenbrunnar. I ett urval av vattentäkterna analyserades även bekämpningsmedel, läkemedel och PFAS21. Endast 11 % av brunnarna hade tjänligt vatten. Den vanligaste anledningen till otjänligt vatten var mikrobiell påverkan (92 %). Läs rapporten här.
 • Forskare från Uleåborgs universitet, Luleå tekniska universitet och Finlands miljöcentral SYKE har publicerat artikeln ”Factors affecting effluent quality in on-site wastewater treatment systems in the cold climates of Finland and Sweden”. Studien var en del av interreg-projektet ONSITE som pågick under 2019-2022 och det handlar om cirka 1 300 prover tagna mellan 2003 och 2020 från 395 små avloppsanläggningar med skiftande teknik i Sverige och Finland. Anläggningarna klarade mestadels kraven för normal nivå när det gäller BOD-halten i det utgående avloppsvattnet. 72 % av de finska anläggningarna och 75 % av de svenska anläggningarna klarade kraven för normal skyddsnivå när det gäller fosforrening. Läs artikeln här.
 • Naturvårdsverket redovisade den 31 mars 2023 den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.
 • Boverket har den 14 april 2023 publicerat en ny vägledning om vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och bygglov. Läs mer här.

Nya informativa filmer för fastighetsägare med små avlopp

VA-guiden har publicerat tre filmer om små avloppsanläggningar som är mellan 9 och 12 minuter långa och som riktar sig till fastighetsägare.

Nytt från Vattenmyndigheterna

Bottenhavets distrikt etablerar en ny informationskanal i form av ett återkommande digitalt informationsblad om vattenförvaltning. Läs mer här.

Små avlopp ute i världen

Små avlopp ute i världen

Tre av fyra kommuner i Norge har ingen systematisk tillsyn av små avlopp trots lagstiftat tillsynsuppdrag. Läs mer på Miljødirektoratets webbplats.

I Österrike är det vanligt med krav på serviceavtal för minireningsverk. Ett alternativ för fastighetsägare är att genomgå en 2-dagarskurs som tillhandahålls av ÖWAV.

Finska fastighetsägare får tips på underhåll av avloppsanläggning på webbplatsen www.vatten.fi som bland annat produceras av Finlands miljöcentral (SYKE). På webbplatsen finns också annan aktuell information om vatten samlad.

I Norge finns ett frivilligt tekniskt godkännande för minireningsverk, vilket bland annat värderar hur väl avloppsprodukten klarar kraven i det nationella regelverket. Lyssna på VA-podden med Willy Røstrum Thelin från SINTEF.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-02-23

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om uppdateringar av våra Frågor & Svar om små avlopp, nyheter från andra centrala myndigheter samt tips om kunskapshöjande webbinarier, en podd, en avhandling och en sammanställning av erfarenheter från 13 kommunala LOVA-projekt.

Publicerad: 2023-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion