Nyhetsbrev små avlopp 23 september 2020

Hitta på sidan

Nyhetsbrev små avlopp september 2020

I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om två aktuella domar från Mark- och miljödomstolen, nya standarder från SIS och hur man jobbar med små avloppsanläggningar i USA.

Sammanfattning av två domar från Mark- och miljööverdomstolen

På sidan ”Domar från Mark- och miljööverdomstolen om små avlopp” har vi lagt upp två nya sammanfattningar av domar som kommit från MÖD under sommaren.

Den ena domen, M 4663-20, handlar miljösanktionsavgift. En fastighetsägare fick muntligt besked från nämnden om att en anläggning kunde anläggas först och anmälas i efterhand . Mark- och miljööverdomstolen ändrar nämndens beslut om att påföra en miljösanktionsavgift.

Sammanfattning av M 4663-20.

I den andra domen, M 5785-20, instämde Mark- och miljööverdomstolen i kommunens och Länsstyrelsen bedömning och ansåg att en äldre infiltration utan tillstånd, utan luftningsrör och med andra brister skulle förbjudas.

Sammanfattning av M 5785-20.

Vill din kommun medverka i ett samarbetsprojekt om små avlopp under 2021?

Ecoloop planerar för en tredje omgång av projektet ”Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd”. Nu under hösten 2020 finns möjlighet att tillsammans med andra kommuner söka LOVA medel för att under 2021 utvärdera sin egen prövningsprocess och följa upp funktionen hos nyanlagda anläggningar.

Behöver ni utveckla er prövningsprocess för små avlopp men inte lyckas ”klämma” in det i er verksamhetsplan? Är någon teknik särskilt vanlig hos er och som ni vill titta närmare på, exempelvis prefabricerade anläggningar, fosforfällor, etc? Då kan detta projekt hjälpa till att realisera detta.

Tanken är att kommande projekt bygger vidare på kunskapen från projekten som sju kommuner genomfört under 2019-2020 samt de nya projekten som startas under 2020. Iden till projekten initierades av Avloppsguidens användarförening och det går att läsa mer om projekten här.

I projektet har deltagande kommuner följt upp relativt nyanlagda avloppsanläggningar med syftet att utvärdera sina egen prövningsprocess för att hitta förbättringar. Både minireningsverk och markbaserade anläggningar har besökts och deltagarna har tittat på anläggningens funktion och om alla villkor går att följa upp.

Några nyttor som kommunerna lyft fram med att medverka i projektet, som bidrar till en bättre och effektivare handläggning och tillsyn.

  • Erfarenhetsutbytet, lära av varandra, diskutera.
  • Fått en bättre inblick i handläggningen av ansökningar av små avlopp.
  • ”Tvingats till” att utvärdera sin prövningsprocess för små avlopp.
  • Testa och utvärdera ny utrustning som hjälpmedel vid tillsynen.

Om din kommun är intresserad av att delta i projektets tredje omgång kontaktar du Marie Albinsson, tfn. 070-285 63 36, Ecoloop, senast 30 september.

Nya standarder från SIS

Nu finns två nya svenska standarder för små avloppsanläggningar upp t.o.m. 50 pe publicerade på SIS-webbplats, en för förtillverkade bdt-anläggningar och en för reduktion av mikroorganismer.

Standarden för förtillverkade bdt-anläggningar heter ”Reningsanläggningar upp till och med 50 pe – provningsmetoder för utvärdering av förtillverkade BDT-anläggningar, SS 825640:2020”. Standarden specificerar provningsmetoder för att utvärdera reningseffekt, vattentäthet och hållfasthet hos förtillverkade reningsanläggningar för bad- disk- och tvättvatten från hushåll. Provningsmetoderna omfattar inte avskiljning av smittämnen som specificeras i SS 825630.

Standarden för reduktion av mikroorganismer heter ”Avlopp – Småskalig avloppsrening för upp till 50 PT – Reduktion av mikroorganismer, SS 825630:2020” och specificerar krav, testmetoder, märkning och utvärdering av prestanda för reduktion av mikroorganismer för småskalig avloppsvattenrening av hushållsspillvatten med eller utan toalettavloppsvatten.

Boverkets marknadskontroll av minireningsverk klar

Boverkets marknadskontroll har under åren fått in många anmälningar om minireningsverk. Boverkets inledde därför år 2015 en marknadskontroll av minireningsverk för att kunna identifiera branschens eventuella brister. I projektet genomfördes inga provningar utan endast en dokumentationskontroll som omfattade 21 aktörer, varav 6 tillverkare och 15 distributörer. Merparten av de prestandadeklarationer som Boverket fick ta del av hade formella brister och under projektets gång konstaterade Boverket att det fanns en stor okunskap inom branschen om byggproduktförordningen och den harmoniserade standarden. För att lösa detta problem och öka medvetenheten om byggproduktförordningen tog Boverket fram informationsmaterial om prestandadeklaration och CE-märkning. Dennas spreds därefter till berörda tillverkare, eventuella konsulter, distributörer och branschorganisationer.

Ett vanligt förekommande fel var att prestandadeklarationerna innehöll information som inte krävdes enligt byggproduktförordningen och den harmoniserade standarden. Vissa tillverkare deklarerade egenskaper utöver de som omnämns i den harmoniserade standardens ZA-bilaga.

Samtliga tillverkare som hade avvikelser i sin dokumentation kontaktades och fick tillfälle att korrigera bristerna. Marknadskontrollen har gett en möjlighet för Boverket att informera aktörer i branschen om gällande krav, och att få en insikt i branschens frågeställningar. Kontrollens grundsyfte har varit att säkerställa att tillverkarna följde gällande krav.

Projektets slutrapport.

Boverket utreder anmälningar om produkter, information om vad en sådan anmälan bör innehålla.

Filmtips om grundvatten

Uppsala universitet har flera filmer som handlar om hur vatten uppför sig i mark, särskilt intressanta för dig som arbetar med små avloppsanläggningar kan dessa vara:

SGU har gjort en kort film om grundvatten och skillnaden mellan stora och små grundvattenmagasin.

Tydligare beskrivning av begreppet tillsyn i miljöbalken

Naturvårdsverket beskriver på sin webbplats hur begreppet har förtydligats:

”Sen 1 augusti 2020 gäller en ny och tydligare beskrivning av begreppet tillsyn i miljöbalken. Ordet tillsyn har delvis fått en ny innebörd och beskrivs nu som främjande och kontrollerande åtgärder som riktas direkt mot ett tillsynsobjekt och som syftar till att se till att enskilda följer reglerna. Begreppet tillsyn definieras i 26 kap. 1 § miljöbalken (MB).

Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska

  1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,
  2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och
  3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga.

Förklaringen tydliggör att med tillsyn avses enbart sådan verksamhet som rör regelefterlevnad och som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. Det innebär att till exempel miljöstrategiskt arbete, miljöövervakning och annan utredande och uppföljande verksamhet av mer generell karaktär således inte är tillsyn. Vidare gör den nya definitionen det mer tydligt att tillsynen inte kan gå längre än vad som följer av författning eller beslut grundat på författning. Kontroll av regelefterlevnad trots att det, i vart fall inledningsvis, saknas en given verksamhetsutövare får anses ingå i tillsynsbegreppet. Det kan till exempel handla om att följa upp ett klagomålsärende eller kontrollera att skyddsföreskrifterna för ett skyddat område har efterlevts.

Utöver kontroll av regelefterlevnad omfattar tillsyn främjande och förebyggande åtgärder som riktar sig till en enskild aktör för att underlätta för den aktören att följa gällande regler. Det är information, rådgivning och stödjande arbete som riktar sig direkt till en enskild i syfte att se till den följer reglerna. Denna främjande del går längre än vad som följer av serviceskyldigheten i förvaltningslagen. Ett främjande och förebyggande arbete får dock inte innebära att myndigheten gör de bedömningar och val som enligt gällande regler faller på den enskilde aktören. Myndigheten bör inte bistå en aktör med detaljerade råd, till exempel med att identifiera vilka åtgärder och rutiner som är mest lämpliga eller vilken teknisk lösning eller skyddsåtgärd som ska väljas. Råden bör stödja hur en aktör metodiskt kan gå till väga för att ta fram åtgärder som är lämpliga att vidta för att åstadkomma lagefterlevnad.”

Hur jobbar man med små avloppsanläggningar i USA?

EPA:s webbplats har man samlat webbsändningar som ger en intressant inblick i de amerikanska myndigheternas arbete med små avloppsanläggningar. Webbsändningarna är bland annat en del i den så kallade ”Septic Smart Week” som genomförs i september varje år.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat till dig? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet här. På samma plats kan du avregistrera dig.

Publicerad: 2020-09-23
Sidansvarig: Webbredaktion