Ingen miljösanktionsavgift för oanmäld avloppsanläggning

Sammanfattning av dom den 22 juli 2020 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nummer M 4663-20. Fastighetsägare fick besked från nämnden om att en anläggning kunde anläggas först och därefter anmälas. Mark- och miljööverdomstolen ändrar nämndens beslut om att påföra en miljösanktionsavgift.

M 4663-20

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat nämndens beslut att påföra en miljösanktionsavgift. Avgiften påfördes efter att en avloppsanläggning inrättats utan att en anmälan enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd getts in till nämnden. Fastighetsägarna, som inrättade anläggningen, uppgav att de vid telefonkontakt med nämnden fått besked att en anläggning kunde anläggas först och därefter anmälas. Nämnden angav i sitt beslut att avgiften bygger på ett strikt eller så kallat objektivt ansvar, vilket innebär att avgiftsskyldigheten inte tar hänsyn till om överträdelsen skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i domen att ett felaktigt besked från en myndighet som har lett till att den enskilde inte har vidtagit en åtgärd, till exempel att göra en anmälan, är en sådan omständighet som kan innebära att en sanktionsavgift inte ska påföras. Fastighetsägarna har uppgett att anledningen till att de inte gjorde anmälan var att de hade fått ett sådant felaktigt besked från nämnden. Av en tjänsteanteckning framgår att fastighetsägarna var i kontakt med nämnden per telefon. Nämnden har i domstolen inte bemött eller tillbakavisat påståendet att ett felaktigt besked lämnats. Vid sådana förhållanden får fastighetsägarnas uppgifter ligga till grund för bedömningen. Någon miljösanktionsavgift ska därför inte utgå i detta fall.

Publicerad: 2020-08-19
Sidansvarig: Webbredaktion