Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

December 2013

Först skulle vi vilja påminna om att anmäla er till handläggarträffen i Stockholm den 6-7 februari, sista anmälningsdag är den 20 december.

Inbjudan till handläggarträff Små Avlopp hittar du här!Word

Vi vill också tipsa om några rapporter och sammanställningar från seminarier som kommit sedan sist: 

Markbäddars uppstartstid och påverkan på bäddens funktion vid användning av krossat berg är en ny intressant rapport från JTI som har finansierats av HaV:s anslag Åtgärder för havs- och vattenmiljön. Syftet med projektet var att, genom praktiska försök, undersöka uppstartstiden hos markbäddar byggda med såväl naturgrus som krossat berg samt jämföra hydrauliska förhållanden och reningsfunktion.

Några slutsatser från rapporten är:

  • Infiltrationskapaciteten var betydligt lägre hos naturgruset än hos de båda blandningarna av krossat berg.
  • Reningen av BOD7 fungerade bra efter en veckas drift (första provtagningen) i så väl naturgrus som i krossat berg.
  • Reningen av bakterier fungerade bra efter tre veckors drift (första provtagningen) i så väl naturgrus som i krossat berg. Reningen bakterier visade sig dock vara bättre i naturgrus än i krossat berg, även om utgående värden normalt låg under högsta tillåtna värde för badvatten enligt NFS 1996:6 för samtliga filtermaterial. Reningen av bakterier hos de två blandningarna av krossat berg uppnådde inte stabilitet under kolonnförsökets 24 veckor.
  • Reningen av totalfosfor varierade mellan naturgrus och krossat berg. För naturgruset fungerade reningen av totalfosfor bra efter en veckas drift, och utgående halt uppnådde hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 under samtliga provtagningar (undantaget en provpunkt). De båda blandningarna av krossat berg följde varandra men renade totalfosfor sämre än naturgruset – utgående halter låg generellt runt normal skyddsnivå enligt NFS 2006:7. Observera att inkommande halt av totalfosfor var ovanligt låg och inte kan anses representativ för kvaliteten hos ”normalt” avloppsvatten.

Minireningsverk i enskilda avlopp heter en ny rapport från Avfall Sverige.Syftet med projektet är att ge förslag till skrivning i avfallsföreskrifter för att underlätta tömning av anläggningar och minireningsverk samt att ta fram en sammanställning av befintlig teknik och analysera kostnaderna för installation och drift.

Avloppsguiden har redigerat ett sammandrag och en dokumentation från två seminarier på temat Hur farligt är bad-, disk- och tvättvatten? som hölls under 2011 och 2012.

I oktober höll Avloppsguiden och VA-planeringsguiden en kretsloppsutbildning i Södertälje. En sammanfattning av utbildningen med kommunexempel och råd på vägen till kommuner som funderar på en kretsloppssatsning finns här

Den 5 december hölls seminariet Vattenburna smittor - hur kan vi hjälpas åt att bedöma och hantera risker? på Smittskyddsinstitutet.
Dokumentationen från dagen hittar ni här

God jul och gott nytt år önskar Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger

Publicerad: 2013-12-19
Uppdaterad: 2014-02-24

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen