Förslag till ändrade havsplaner 2024

Granskningsversion av Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Webbkartan som visas här är ett utdrag ur förslaget och fungerar som ett komplement till planhandlingarna. De fullständiga planhandlingarna finns att ladda ner som PDF.

Underlag till Konsekvensbeskrivning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet, Granskningsversion:

Karta

Klicka i kartan och sök på områden för att utforska granskningsversionen av förslaget till ändrade havsplaner. Du kan också jämföra plankartan med andra lager som visar planeringsförutsättningar. Längst ner i lagerlistan kan du tända sjökort.

Stäng stor karta

Bästa kartupplevelsen får du om du öppnar kartan i helskärmsläge genom att klicka på ”Visa större karta”.

Tolka i rätt skala
Plankartan ska tolkas i den ungefärliga skalan mellan 1:700 000 och 1:1 000 000. Gränserna och markeringarna i plankartan är principiella och översiktliga utifrån havsplanens strategiska nivå. Av praktiska skäl, exempelvis för planering i Öresund, har vi gjort det möjligt för användare att se plankartan och planeringsförutsättningar även i större skalnivåer. Lagren släcks om man zoomar längre in än ca 1:300 000.

Sök och välj område
Klicka direkt i kartan för att välja ett område du vill veta mer om. Då visas en sidopanel med planeringsinformation för det valda området. När ett område är valt visas det med ljusorange färgyta i kartan.

Alla områden har ett ID-nummer som återfinns i plandokumentet och i sidopanelen. Du kan söka på områdens ID-nummer, namn eller platsnamn i rutan ”Sök i kartan”.

Tips på hur du använder kartan

Symbol för teckenförklaring i webbkartan
 • Tänd och släck lager i kartan med mittenknappen i övre högra hörnet.
 • Kartans lager är grupperade på samma sätt som rubrikerna i kartorna i plandokumentet.
 • Sök på ord i lagrens namn via sökfältet i lagerlistan.
 • Lager kan göras transparenta genom att klicka på de tre prickarna vid lagergruppens titel. Undergrupperna som har gul fyrkant går dock inte att justera.
Symbol för teckenförklaring i webbkartan
 • Teckenförklaring för de lager som är tända visas om du klickar på vänsterknappen uppe till höger.
Symbol för galleri i webbkarta
 • Pilen längst ner i högra hörnet visar en kartöversikt, alltså var du är i kartan.
 • Återställ kartan till ursprunglig zoomnivå med knappen med huset.
 • Gör en utskrift genom att arrangera din karta, öppna teckenförklaringen och sedan använda Print Screen-knappen eller annat skärmklippverktyg.

Plankarta och planeringsförutsättningar

Webbkartan är ett komplement till plandokumentet. Använd dem gärna tillsammans. Med hjälp av kartan kan du tända och släcka lager och jämföra planeringsförutsättningarna med havsplanerna. Kartverktyget fungerar bäst i läget "Visa större karta".

Plankartan visar mest lämplig användning av havet: elöverföring, energiutvinning, försvar, generell användning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske och utredningsområden. Plankartan visar även områden där särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden, kulturmiljövärden och till totalförsvarets intressen.

Övriga lager i kartan visar några av de viktigaste planeringsförutsättningarna för havsplaneringen, till exempel riksintresseanspråk. Kartan visar hur förutsättningarna såg ut vid planeringstillfället. Om förutsättningarna har ändrats därefter finns senaste versionen hos respektive myndighet eller organisation.

Lämna synpunkter på förslaget

Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter på förslaget, innan det skickas till regeringen för beslut. Synpunkter lämnas skriftligt senast den 30 augusti, 2024. Du kan lämna synpunkter på två sätt:

Svara gärna särskilt på dessa frågor:

 • Hur ser ni på de ändringar som gjorts i havsplanerna efter samrådet?
 • Hur ser ni på de ändringar som gjorts i konsekvensbeskrivningen efter samrådet?
 • Hur kan vi förbättra förslaget till ändrade havsplaner?

Notera att samtliga handlingar som lämnas till Havs- och vattenmyndigheten diarieförs och blir en allmän handling.