Havsplaner från Tyskland, Danmark och Polen för synpunkter

I april har tre av Sveriges grannländer sina förslag till havsplaner på samråd. Då kan alla lämna synpunkter på förslagen till havsplaner och de miljökonsekvenser de kan ge.

Samråden innebär en möjlighet för myndigheter, kommuner, organisationer och privatpersoner att lämna synpunkter.

Tyskland – senast 17 april

Tyskland har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering. Alla har möjlighet att lämna synpunkter på ett tidigt förslag till havsplan och avgränsningsdokumentet för kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Naturvårdsverket önskar eventuella yttranden och synpunkter på förslaget till Tysklands havsplan och utkastet till miljökonsekvensbeskrivning senast den 17 april för att kunna lämna ett samlat svar från Sverige.

Polen – senast 24 april

Polen har underrättat Sverige om det pågående arbetet med havsplanering. Även här kan alla lämna synpunkter, på förslaget till havsplan och den strategiska miljöbedömningen.

Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 24 april.

Danmark – senast 24 april

Danmark har underrättat länderna runt Östersjön och vid Nordsjön om påbörjad strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan och översänt en avgränsningsrapport som danska Sjöfartsstyrelsen låtit ta fram.

Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på avgränsningsrapporten senast den 24 april.

Även Finland och Estland på gång

Finland planerar att ha ett samrådsmöte för grannländerna den 20 maj i år.

Estland har ett förslag till havsplan och konsekvensbedömningar färdigt för gränsöverskridande samråd, men tidplanen anpassas just nu efter pandemiläget med covid-19.

HaV analyserar hur havsplanerna påverkar

Havs- och vattenmyndigheten analyserar innebörden i grannländernas förslag till havsplaner, hur de har bedömt miljöeffekterna och vad planerna kan innebära för svenska intressen. Till exempel ifall svenskt fiske pågår i deras havsplaneområde, och hur fisket i så fall påverkas av planen, eller hur planen behandlar naturen och hur det hänger ihop med naturintressen i svenska vatten.

Om gränsöverskridande samråd

Dessa samråd är gränsöverskridande samråd. De styrs av den konvention som kallas Esbokonventionen, som fått sitt namn av den finska staden Esbo där konventionen togs fram.

Du hittar aktuella samråd på Naturvårdsverkets sida Remisser om planer i våra grannländer – Esbokonventionen.

Läs där om hur och när du kan lämna synpunkter.

Kontakt och ansvar

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för Esbokonventionen. De får in planer och projekt från grannländerna och sänder ut ärendena på remiss direkt till dem de bedömer bör tillfrågas. Men det är öppet även för andra att lämna synpunkter.

Kontakta Naturvårdsverket om du vill något kring dessa Esbosamråd, via deras sida Remisser om planer i våra grannländer – Esbokonventionen.

I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för nationell havsplanering.

Prenumerera på nyheter om havsplanering.

Följ havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering

Publicerad: 2020-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion