Havsplaneringsnyheter 5 februari 2024

Nytt underlag lyfter fram kulturmiljöer

Vilka marina kulturhistoriska värden kan påverkas av storskalig havsbaserad vindkraft? Ett nytt planeringsunderlag, som tagits fram av kustlänsstyrelserna, visar på kulturhistoriska miljöer som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras.

Fyr på Koster.

Fyr på Koster. Foto: Natalie Greppi.

Behov av helhetsperspektiv

Redan i arbetet med att ta fram de första havsplanerna konstaterade Havs- och vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna att det finns behov av ett bättre planeringsunderlag för marina kulturmiljöer.

I arbetet med att ta fram ändrade havsplaner, som ska skapa förutsättningar för mer havsbaserad vindkraft, har behovet blivit än mer aktuellt. I tidigare havsplaner har HaV endast hanterat direkt påverkan på exempelvis marina forn – och kulturlämningar, men kulturmiljöer utefter kusten behöver tolkas utifrån ett större sammanhang och helhetsperspektiv som matchar vindkraftsparkernas storskalighet.

Avvägningar görs av HaV

Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöunderlag har pågått parallellt med arbetet att uppdatera havsplanerna. I januari 2024 lämnades det till HaV samt till regeringen.

Totalt har 96 så kallade värdeområden utmed Sveriges kust pekats ut utifrån kriterier som bland annat handlar om kulturhistoriska skeenden, bebyggelse, marinarkeologiska lämningar och kulturhistoriska uttryck. De flesta ligger utanför området som omfattas av havsplanering, men har hänsynsbehov som sträcker sig in i havsplaneområdet.

Utöver att vara beskrivande innehåller underlaget även relevanta analyser och behov av hänsyn. Värderingen av vilka värden som behöver prioriteras eller ska värnas, och vilken hänsyn som är relevant att ta till de utpekade värdeområdena görs av HaV

Områdena har ingen juridisk status och genomgår i dagsläget inte heller processen för att nå status riksintresseanspråk. Däremot kan ett utpekat värdeområde innehålla ett eller flera befintliga riksintresseområden.

Bakgrund

För budgetåret 2021 fick länsstyrelserna i uppdrag i sitt regleringsbrev (RB2021:3B4) att ta fram ett kulturmiljöunderlag som kan användas i havsplanearbetet. Underlaget har tagits fram av Sveriges 14 kustlänsstyrelser och har sammanställts av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Uppdraget har genomförts i dialog med HaV och Riksantikvarieämbetet.

I januari 2024 slutredovisades det till HaV samt till regeringen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion