Havsplanerna ändras för att möta ökat elbehov

Nu pågår arbetet med att ändra havsplanerna för att möta behovet av ökad energiutvinning. Processen innebär samverkan och dialog med många olika aktörer från lokal till nationell nivå. Förslag till ändrade havsplaner lämnas till regeringen senast den 31 december 2024.

Skapar förutsättningar för klimatomställningen

Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till ändrade havsplaner med syftet att skapa förutsättningar för ökad energiutvinning i havet, i form av havsbaserad vindkraft.

Ökad elproduktion krävs för att uppnå de riksdagsbundna klimat- och energimålen, bland annat målet om att Sverige ska ha en helt fossilfri elproduktion år 2040. Det är också en förutsättning för att industrin ska kunna ställa om från fossila bränslen till el, vilket är en avgörande del i klimatomställningen.

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden som kan räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Detta är inte tillräckligt i relation till samhällets ökade elbehov. Havsplanerna behöver därför uppdateras så att det blir möjligt med mer energiutvinning till havs. Målet är att göra det möjligt med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion utöver det som de befintliga havsplanerna ger förutsättningar för.

Idag finns ett särskilt stort underskott av energi i södra Sverige. Enligt regeringsuppdraget ska därför de nya energiområdena i första hand planeras in i Västerhavet och i norra, mellersta och sydöstra Östersjön. Den största delen av energiområdena i de befintliga havsplanerna finns i Bottniska viken.

Sker i flera steg

Ändring av havsplanerna är ett myndighetsgemensamt uppdrag som sker i två steg där olika deluppdrag ingår. Under det första steget har Energimyndigheten tillsammans med en rad andra myndigheter, däribland Havs- och Vattenmyndigheten, tagit fram ett underlag med förslag på områden som kan bli aktuella för energiutvinning i havet. I uppdragsbeskrivningen står att myndigheterna ska jobba mot att hitta lösningar som gör det möjligt med samexistens mellan energiutvinning och kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets respektive yrkesfiskets intressen.

Energimyndigheten samordnade uppdraget och redovisade underlaget till Regeringskansliet 31 mars 2023.

Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna.

Ändringar planeras in

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havsplaneringsprocessen som påbörjats parallellt med steg ett. Utifrån underlaget med utpekade energiområden, samt annat relevant underlag, arbetar HaV med att planera in ändringar i havsplanerna. En stor del i havsplaneringsprocessen handlar om att göra konsekvensbedömningar med syftet att balansera olika behov och hitta helhetslösningar. HaV ansvarar för att genomföra en strategisk miljöbedömning och kommer även att bedöma sociala och ekonomiska aspekter av planförslagen. 

Förslag till ändrade havsplaner lämnas till regeringen senast den 31 december 2024.

Flera aktörer är delaktiga i arbetet med att ta fram olika planeringsunderlag, bedöma möjligheter för samexistens och bedöma konsekvenser av föreslagen planering.

Läs mer om samverkan, roller och ansvar i havsplaneringsprocessen.

Process och tidsplan

Planeringsunderlag, våren 2022

Insamlandet av relevant planeringsunderlag påbörjas. Det är ett arbete som involverar ett flertal aktörer och nationella myndigheter. Energimyndigheten samordnar arbetet med underlaget.

Konsekvensbedömningar,
hösten 2022

HaV påbörjar arbetet med konsekvensbedömningar med syftet att hitta bra helhetslösningar och möjligheter till samexistens mellan olika intressen i havet. Arbetet fortlöper under hela havsplaneringsprocessen.

Planering, våren 2023

Utifrån underlaget som tagits fram i samarbete med Energimyndigheten och andra myndigheter, samt annat relevant underlag, påbörjar HaV planeringsarbetet. Dialogen med berörda aktörer sker löpande och vid behov.

Samråd, 14 september till 15 december 2023

Förslagen till ändrade havsplaner kommer ut på samråd. Det innebär att förslagen görs tillgängliga så att alla som är berörda kan lämna synpunkter. Under processen med ändrade havsplaner är samrådet ett särskilt viktigt tillfälle att påverka.

Esbosamråd, november 2023 till februari 2024

Förslagen till ändrade havsplaner kommer ut på samråd med andra länder vars havsområden gränsar till svenskt vatten.

Granskning, maj till augusti 2024

Förslagen till ändrade havsplaner arbetas om. Därefter görs de tillgängliga för granskning. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter på förslagen.

Förslag till regeringen, december 2024

Ett färdigt förslag till ändrade havsplaner lämnas till regeringen.

Stödjande uppdrag till ändrade havsplaner

Som underlag i arbetet med att ta fram nya havsplaner, och för att skapa förutsättningar för en ökad energiutvinning, har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med andra myndigheter tilldelats ytterligare regeringsuppdrag.

Läs mer om relaterade uppdrag.

Om havsplaner

En havsplan ger vägledning om användning för de områden som omfattas av havsplanen. Vägledningen används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom havsplaneområdet. Näringsidkare inom havsrelaterade verksamheter och andra berörda har nytta av havsplanerna för ökad förutsägbarhet.

Havsplanernas syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.