Stödjande uppdrag till ändrade havsplaner

Som underlag i arbetet med att ta fram ändrade havsplaner, och för att skapa förutsättningar för en ökad energiutvinning i havet, har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med andra myndigheter tilldelats ytterligare regeringsuppdrag.

Uppdrag att utreda frågor om anläggande av vindkraftparker

Idag saknas möjligheten att ge exklusiv rätt till vindkraftsetableringar i områden som ligger inom allmänt vatten och internationellt vatten. Det försvårar hanteringen av ansökningar, riskerar att leda till onödigt många processer och innebär en ökad belastning på miljön.

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tagit fram nya författningsförslag och utrett hur frågan om hur exklusiv rätt till vindkraftsetablering kan regleras när det finns flera sökande i samma område.

I redovisningen föreslås hur frågan kan hanteras utifrån dagens lagstiftning. Havs- och vattenmyndigheten föreslår också att reglerna bör ändras i grunden för att på sikt skapa bättre förutsägbarhet om hur havet ska användas samt säkra utbyggnaden av förnybar energi. I ett sådant system föreslås staten ta en mer aktiv, samordnande och aktivt planerande roll genom peka ut områden i havet som är lämpliga för havsbaserad vindkraft och anvisa dem till vindkraftsprojektörer.

För att skapa tydlighet gällande vem som äger och förvaltar allmänt vatten föreslår HaV en lagregel som säger att allmänt vatten är statens egendom, dvs. att det är staten som äger vattnet, Om det på en plats redan finns ett giltigt tillstånd ska det enligt HaV:s förslag inte heller vara möjligt att bevilja ännu en projektör tillstånd, vilket är möjligt i dagsläget. Havs- och vattenmyndigheten redovisade uppdraget till regeringen den 30 november 2022.

Uppdrag att utreda frågor om att anlägga vindkraftsparker (2022)

Samexistens med havsbaserad vindkraft

En förutsättning för ökad energiutvinningen i havet är att olika intressen och verksamheter kan samsas i samma havsområden. Som stöd till uppdraget med ändrade havsplaner fick HaV tillsammans med Energimyndigheten ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en kunskapssammanställning om samexistens.

Kunskapssammanställningen fokuserar på möjligheterna och förutsättningar för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård.

Sammanställningen belyser de utmaningar som finns när det kommer till samexistens mellan olika intressen, men visar även på potentiella lösningar och vägar framåt.

Den kommer att användas som underlag i processen med att uppdatera befintliga havsplaner. Den kan även komma till nytta för vidare forskning och vid prövning av ansökningar om vindkraftsetablering i havet. Havs- och vattenmyndigheten och
Statens energimyndighet, Energimyndigheten, redovisade uppdraget till regeringen den 28 februari 2023.

Samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård

Planeringsunderlag för kulturmiljöer

I arbetet med att uppdatera havsplanerna kan särskild hänsyn behöva tas till områden med höga kulturhistoriska värden. Kustlänsstyrelser, med stöd av Riksantikvarieämbetet, har därför fått ett uppdrag i sina regleringsbrev som handlar om att ta fram ett särskilt planeringsunderlag för kulturmiljöer. Underlaget tas fram i dialog med HaV och kommer att användas i havsplaneringen.

Resultatet redovisas till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 januari 2024.

Utbyggnad av transmissionsnät till havs

Enligt instruktioner från regeringen ska Svenska kraftnät bygga ut transmissionsnätet i havet där det finns möjlighet att ansluta flera havsbaserade vindkraftsparker. Transmissionsnätet kan beskrivas som ryggraden i Sveriges elförsörjning och består av kraftledningar, transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med växelström och likström.

Som en förberedelse till utbyggnaden har Svenska kraftnät genomfört ett regeringsuppdrag där de tydliggör förutsättningarna för att ansluta till transmissionsnätet, bland annat genom att beskriva hur processen för att ansluta kommer att utformas.

Svenska kraftnät redovisade uppdraget till regeringen den 15 juni 2022.

Läs mer om uppdraget här.

Publicerad: 2023-03-09
Sidansvarig: Webbredaktion