Röster från samråd med sjöfartsbranchen

Den 27 april hade HaV samråd om kommande havsplaner med representanter från sjöfartssektorn. Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte och tänkte om mötet.

Fem röster från samrådet                

Christine Hanefalk
Branschchef Sveriges Hamnar

Varför är du här idag?

- Vi är här för att vi sysslar med saker som ligger nära havet. Vi är därför en naturlig part i arbetet med havsplaner.

Vad tar du med dig från dagen?

- Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag vet väldigt lite om havsplanering och har fått med mig ny kunskap som har skapat en nyfikenhet. Nu ska jag titta vidare på vad det här innebär för oss. Jag har också lyssnat av de andra aktörerna som är här. Jag tycker det är självklart att man bör ha ett helikopterperspektiv på det område man befinner sig på. Det tycker jag dagen har gett mig.

Anton Udd
Nationell samhällsplanering på Trafikverket

Varför är du här idag?

- Det är väldigt bra att det görs en översiktsplan för havet och jag är här för att få förtydligande för hur det är tänkt med planerna. Det är vissa frågor och saker jag inte helt förstår. Trafikverket ansvarar för att peka ut riksintressen för sjöfart i planerna och det är även bra för mig att vara med på samrådet för att lyssna in branschen.

Vad tar du med dig från dagen?

- Jag tycker det har varit en bra dag! Jag är ganska väl insatt i planarbetet, jag har varit med på tidigare möten också. Men jag tycker ändå att jag har fått större förståelse för detaljfrågorna. De frågor som kommit upp under dagen har HaV haft bra svar på. Det som jag tycker är svårt i arbetet är att jämföra effekter som går att sätta pengar på med effekter som inte går att sätta pengar på. Det är en utmaning. Jag tycker man borde fokuserat mer på samhällsekonomin från början i planarbetet.

Johan Eriksson,
Infrastruktursamordnare Sjöfartsverket

Varför är du här idag?

- Sjöfartsverket har varit representant gentemot HaV i havsplanearbetet sedan tre år. Det är viktigt att vi lyssnar på hur branschen ser på det förslag som ligger.

Vad tar du med dig från dagen?

- Jag tar med mig vissa synpunkter från branschen till vårt samrådsyttrande som vi ska skicka in till HaV. Det blir en liten pusselbit att lägga in i det stora pusslet. Jag har fått en bättre helhetsbild efter dagens samråd. Det är väldigt bra att planeringen görs. Jag har varit med i det internationella arbetet med Baltic Scope och har lite insikt i hur det ser ut i andra länder. Sverige ligger väldigt långt fram med havsplanering, vilket känns kul!

Rebecca Dalén,
Kommunikationsansvarig, Maritimt Forum

Vad gör du här idag?

- Vi är här och lyssnar in. Vad är på gång, hur går det med planerna än så länge. Vi bevakar och försöker få en bild av vad som kan vara viktiga frågor för våra medlemmar.

Vad tar du med dig från dagen?

- För mig är det en helt ny bransch och det är viktigt för mig att sätta mig in i arbetet med de tre planerna. Det är många saker som ska till och aspekter som miljö, försvar och naturvärden ska tas hänsyn till. Vikten av en bra samverkan är betydande och därför är samrådet viktigt. Jag var nyfiken på hur långt vi har kommit idag och vad ligger till grund för resultatet. Nu tar jag med mig frågan, funderar och diskuterar vidare i min organisation. För mig är det också värdefullt att träffas och nätverka med alla som jobbar med dessa frågor. Hur kan vi arbeta vidare till exempel med den maritima strategin. Vem som är vem, vem som gör vad och hur hur vill man agera imorgon, är frågor jag tar med mig hem. 

Carl Carlsson,
Sjösäkerhet och Sjöfartskydd
Föreningen Svensk Sjöfart

Vad gör du här idag?

- Sjöfarten är en del i havsplaneringen och vi vill och ska medverka i arbetet. Jag har varit med på tidigare möten och är insatt i frågan.

Vad tar du med dig från dagen?

- Jag har fått en ökad förståelse för arbetet och processen framåt. Jag har ställt frågor kring oklarheter och fått svar på mina frågor. Vi kommer att lämna in ett remissvar till HaV. Det är en viktig fråga ur många aspekter och det är nödvändigt att vara med och lyssna. Det är många viktiga frågor och konsekvensanalysen är extra viktig tycker jag. Sjöfarten ökar och då får det konsekvenser som en ökad klimatpåverkan till exempel. Men i ett större perspektiv får vi i Sverige totalt ett mindre utsläpp för att sjöfarten är mer klimateffektiv än andra trafikslag. Jag tycker att det behövs göras en större konsekvensanalys som tar in det totala transportflödet, vilket inte är med idag. Det ingår inte i uppdraget kring havsplaneringen. 

Publicerad: 2018-05-24
Sidansvarig: Webbredaktion