Västerhavet

Hitta på sidan

Vad kännetecknar Västerhavets planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Hav och klippor

Foto: Maja Kristin Nylander

Västerhavet är indelat i två havsområden:

  • Norra Västerhavet
  • Södra Västerhavet

Norra Västerhavet omfattar Skagerrak och en del av Kattegatt. Södra Västerhavet omfattar större delen av Kattegatt.

Näringsliv och människor

På många platser inom Västerhavets havsplaneområde finns det attraktiva livsmiljöer för människor. Utmed hela kusten är friluftslivet och turismen viktig. Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur som fångas med olika metoder. Sjötrafiken är omfattande i hela planområdet, även nära kusten. En betydande del av trafiken till och från Östersjön tar sig genom Västerhavet och Öresund och det finns flera hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk utrikeshandel. Sveriges totalförsvar har intressen i havsplaneområdet, bland annat i form av sjöövningsområden. Det finns goda förutsättningar för förnybar energiutvinning genom havsbaserat vindbruk, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till land.

Samtidigt som det finns goda förutsättningar för olika verksamheter behöver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga de samexisterar. Samexistensen är ofta reglerad. Det kan till exempel handla om att områden avlyses vid försvarsövningar eller om regler för hur fartyg får framföras i farleder som ingår i trafiksepareringssystem, till exempel fiskande fiskefartyg.

Yrkesfiske, sjöfart och vindkraft

Yrkesfisket är geografiskt omfattande och dessutom föränderligt mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske stor i havsplanen.

Det finns nya beslutade trafiksepareringar som ska göra sjötrafiken längs västkusten säkrare och som omfattas av havsplanens användning sjöfart.

I Västerhavet föreslås områden för energiutvinning för att bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. I norra delen av havsområdet Norra Västerhavet finns en mellankommunal kustzonsplan där ett utvecklingsområde för marin energi och livsmedel pekas ut. Området är beläget inom det nationella havsplaneområdet (V341). Området är geografiskt litet i förhållande till plankartans geografiska skala och utgör därför inte en användning i havsplanen.

Höga naturvärden och nationalpark under ytan

Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Norra Västerhavet finns dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller undervattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild hänsyn till höga naturvärden.

Plankarta och planeringsförutsättningar

Klicka i kartan och sök på områden för att utforska havsplanerna. Du kan också jämföra plankartan med andra lager som visar planeringsförutsättningar.

Stäng stor karta