Samrådet i siffror

Samrådet om havsplaner är avslutat i Sverige. Över 160 aktörer har yttrat sig – branscher, myndigheter, ideella organisationer. Natur, energi och attraktiva livsmiljöer är de tre teman som fått mest kommentarer. Mest motstående syn finns kvar på vindkraft respektive naturvård.

Från februari till mitten av augusti samrådde Havs- och vattenmyndigheten om förslag till havsplaner för Sverige, med tillhörande konsekvensbedömningar. Samrådet var omfattande och över 160 aktörer har yttrat sig.

Nu pågår ett intensivt arbete på Havs- och vattenmyndigheten med att analysera synpunkterna, som utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med förslag till havsplaner. Men här en första överblick av vilka som svarat, vilka ämnen de kommenterat och frågor att hantera.

Svar från branscher, myndigheter och ideella

Samrådet har samlat synpunkter från såväl offentliga organ som ideella organisationer och privata näringslivet: kommuner, regioner, nationella myndigheter, kustlänsstyrelser, branschorganisationer, intresseorganisationer, företag, universitet och högskolor, privatpersoner och grannländer har yttrat sig i samrådet.

Ungefär tre av fyra kommuner på kusten har yttrat sig, och några i inlandet. Likaså drygt fyra av tio regioner och landsting. Över tjugo tunga nationella myndigheter och alla kustlänsstyrelser har yttrat sig.

Natur och energi mest nämnda

Allra vanligast är synpunkter och förslag kring naturvård och miljö, följt av energi och temat attraktiva livsmiljöer.

Plansystemet och havsplanernas upplägg får generellt gott betyg. Det får också processen och samrådet. Miljökonsekvensbeskrivningarna har också fått många synpunkter.

Tre exempel på frågor

Tvärsemot om vindkraft

Ett exempel på fråga med återkommande motstående synpunkter är vindkraft. Några vill se mer vindkraft, andra är emot det – på olika platser och av olika skäl.

Myndigheter, kommuner, ideella organisationer och energibranschen, alla har skickat synpunkter. Tyngdpunkt ligger på hur havsbaserad vindkraft kan, eller inte kan, samexistera med annat.

Energibranschen pekar på fungerande synergier, medan naturvårdsorganisationer har yttrat sig kraftigt mot etablering i vissa naturområden. Även konflikten mellan totalförsvarets intressen och vindkraftsetablering i flera områden framgår av synpunkterna.

Flera kommuner redovisar också tydliga ställningstagande kring olika vindkraftsområden.

Lagom användning av ekosystem?

På liknande sätt är det med skyddad natur. Några anser att det behövs mer för att säkra ekosystemfunktioner, andra betonar att det går att förena dagens områdesskydd med olika maritima aktiviteter.

En central och återkommande fråga är var balansen ska slås mellan å ena sidan uttag från ekosystemtjänster, och å andra sin produktion av ekosystemtjänster. Synpunkterna varierar alltså om hur mycket och på vilket sätt vi kan och bör använda havet, för att ändå behålla ett ekosystem som producerar det vi vill ha.

Här finns även synpunkter på hur naturvärden ska synas i havsplanerna.

Dela upp attraktiv livsmiljö – visa kulturmiljö och friluftsliv

Mer enighet i synpunkterna råder generellt när det gäller attraktiv livsmiljöer. Många samrådsparter menar att både kulturmiljövärden och friluftsliv måste göras tydligare i planen och planeringen. Bland annat föreslås därför att användning attraktiva livsmiljöer delas upp när det gäller friluftsliv och kulturmiljö.

Samrådet i siffor

2300 synpunkter i 162 yttrande.

67 kommuner
21 nationella myndigheter
18 bransch- och intresseorganisationer
14 länsstyrelser
9 regioner
8 företag
7 universitet och högskolor
…med flera, privatpersoner, grannländer.

6 månader
Ett tjugotal möten

Nästa steg – granskning i mars

I mitten av mars 2019 kommer Havs- och vattenmyndigheten publicera reviderade förslag till havsplaner. Då publicerar vi även en samrådsredogörelse där vi beskriver vår hantering av samrådssynpunkterna och våra bedömningar och ställningstaganden.

Förslagen kommer vara ute för granskning i tre månader, 14 mars till 14 juni.

Därefter tas de slutliga förslagen fram, för leverans till regeringen december 2019.

Läs också:Tack för att ni deltog i samrådet!

Publicerad: 2018-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion