Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Utkast till havsplan för Bottniska viken

Här hittar du allt material som används för dialogen kring utkastet till havsplan för Bottniska viken.

Tänk på detta innan du börjar läsa utkastet

  1. Utkastet är ett diskussionsunderlag
  2. Vi har tagit fram utkastet för att stämma av tidigt
  3. Du kommer att få fler chanser att påverka senare

Så kan du delta

Dialog om utkast till havsplaner

Planskiss

Planskiss för Bottniska vikenPDF

Här visas vår skiss till havsplanens plankarta. Kartan visar skissat förslag till användning av havsområdet. Användningen redovisas dels med bokstäver i ytor, så kallade polygoner, dels genom underliggande raster och linjer.

Teckenförklaring till planskissen

Allmän användning: Områden för allmän användning är områden utan prioriterad användning för Energi, Försvar eller Naturvård. Sjöfart respektive. Yrkesfiske är prioriterad användning inom områden för allmän användning där de markeras med skrafferade ytor.

Prioritet natur: Område där bevarande av naturvärden är prioriterad användning. Naturvärdet inkluderar ekologiska värdekärnor av stor betydelse för biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Samexistens med andra intressen kan främjas om den inte medför negativ påverkan på områdets naturvärden.

Hänsyn natur: Område med prioritering av natur där samexisterade användningar anpassas eller begränsas för minimerad negativ påverkan på områdets naturvärden.

Kommunikationer, Infrastruktur: Område för kommunikationer såsom bro eller tunnel.

Energiutvinning, utvecklingsområden: Område där utveckling av framtida energiutvinning eller energiteknik är prioriterad användning.

Energiutvinning: Område där energiutvinning eller utveckling av energiteknik är prioriterad användning.

Försvar: Område där Försvarsmaktens verksamhet är prioriterad användning.

Sjöfart: Områden (fartygstråk) där sjöfart är prioriterad användning.

Yrkesfiske: Områden där yrkesfiske är prioriterad användning.

Hänsyn kustvärden: Område som sträcker sig från land ut i havsplaneområdet där huvudanvändning inom planområdet bör samexistera och visa hänsyn till befintliga naturvärden och kulturvärden som utgör riksintresseanspråk enligt 3 kap 6§ samt riksintressen enligt 4 kap 2-4§§ miljöbalken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2017-02-27

Sidansvarig: Webbredaktionen