Bidrag i sökbar tabell

Hitta på sidan

Syftet med denna sammanställning av ekonomiska bidrag är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering.

Sortera bidragen i tabellen

Skriv in sökord i rutan nedan för att filtrera ut de bidrag som är intressanta för dig.

Du kan också få:

Bidrag
Bidrag AnsvarigKategori
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer Friluftsliv
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer Avfall, Kretslopp
Baltic sea conservation foundation Övriga organisationer Våtmark, Skyddade områden, Övergödning
Baltic Waters Övriga organisationer Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket Friluftsliv, Naturvård
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket Marint skräp, Avfall
Bidrag till akvatisk restaurering Länsstyrelsen Restaurering
Bidrag till Gröna och trygga samhällen Boverket Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur
Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag Länsstyrelsen Försurning, Kalkning
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Restaurering, Kulturmiljö
Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt Länsstyrelsen Biologisk mångfald, Biotopvård, Fisketillsyn, Fiskevård, Fiskevårdsområden, Hotade arter
BSAP-fonden Övriga organisationer Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Fiske, Naturvård, Friluftsliv
Båtretur Havs- och vattenmyndigheten Avfall, Fritidsbåtar, Kretslopp
Efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen Farliga ämnen
EKOenergy:s Environmental Fund Övriga organisationer Restaurering, Vandringsvägar
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten
Fiske, Naturvård, Friluftsliv
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). Skogsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Jordbruksverket Fiske, Marint skräp, Vattenbruk
Hållbart fiske- investeringar ombord Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp
Ideella organisationer Naturvårdsverket Naturvård
Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimat­­förändringarnas spår Tillväxtverket Dricksvatten, Erosion, Klimat, Restaurering, Skogsbrand, Våtmark, Översvämning
Interregprogrammet Regionen Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning
Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Boverket Miljömål, Stadsnära natur, Vattenkvalitet, Vattenvård, Övergödning
Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket Lokalt ledd utveckling
LONA - Lokala naturvårdssatsningen Länsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård
LOVA-bidrag Länsstyrelsen Biologisk mångfald, Biotopvård, Fiskevård, Fritidsbåtar, Förlorade fiskeredskap, Internbelastning, Miljögifter, Restaurering, Våtmark, Åtgärdssamordnare, Övergödning
Marin energiomvandling Energimyndigheten Havsbaserad energi, Naturskydd
Naturbonusen Övriga organisationer Vattenvård, Naturvård
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer Vandringsvägar, Vandringshinder
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer Våtmark
Nordiskt samarbete Övriga organisationer -
Open rivers programme Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Länsstyrelsen Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Länsstyrelsen Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Jordbruksverket Åtgärder, Övervakning
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Jordbruksverket Akvatiskt skräp, Fiskeredskap, Förlorade fiskeredskap, Marint skräp
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal Skogsstyrelsen Friluftsliv, Naturvård, Våtmark
Stöd till innovation (EIP) Jordbruksverket Innovation
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer VA-teknik
Svensk våtmarksfond Övriga organisationer Våtmark, Restaurering, Skötsel
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer Lokalt ledd utveckling, Fiskevård
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering
Logotyper

Bidrag om klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Bidrag för våtmarker

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Naturvårdsverkets sida med bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Logotyper
Publicerad: 2024-02-07
Uppdaterad: 2024-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion