Åtgärder för värdefull natur

Hitta på sidan

Anslaget Åtgärder för värdefull natur finansierar främst åtgärder för naturvårdande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga.

Anslaget finansierar också förvaltning av Naturvårdsverkets fastighetsinnehav, investeringar i och underhåll av byggnader, utstakning, inmätning och gräns-markering av nya naturreservat, drift av naturum, åtgärdsprogram för hotade arter samt den lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Anslaget har också finansierat olika delar av regeringsuppdraget om grön infrastruktur. Anslaget är viktigt för att skapa förutsättningar för friluftsliv i de skyddade områdena, i tätortsnära natur och på de statliga fjällederna. Det bidrar även till arbetet med viltförvaltning, till exempel rovdjursinventeringar och information om rovdjur.

Sökande

Det är främst länsstyrelserna och stiftelserna Laponiatjuottjudus och Tyresta som ansvarar för arbetet med åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna enligt en modell som överenskommits tillsammans med länsstyrelserna. Det gäller exempelvis skötseln av skyddad natur där bidraget varierar med antalet skyddade områden och behovet av skötsel i varje län. Länsstyrelsens prioriteringar styr användningen av medlen. Kommuner kan söka medel för reservatsbildning.

Villkor

Enligt särskilda beslut.

Hur stort är bidraget?

Kostnaderna för föreslagna åtgärder finns uppskattade i PAF. Sverige har tagit fram ett ramverk för prioriterade åtgärder inom Natura 2000-nätverket. Det är samlat i ett dokument som betecknas PAF = Prioritized action framework (Prioriterade åtgärder i Natura-nätverket). Åtgärder kan medfinansieras av medel från EU, andra myndigheter och aktörer.

Exempel på åtgärder

Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, löpande skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

Mer information

Skyddad natur (Länsstyrelsen)

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-03-05
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion