Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Hitta på sidan

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027. Det planeras även utlysningar av stödet, så följ Jordbruksverkets och länsstyrelsernas information.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att förbättra den akvatiska mångfalden och gynna vattenlevande organismers livsmiljöer och i förlängningen bidra till att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård.

Sökande

Statliga myndigheter, universitet, högskolor och vetenskapliga institut kan få stödet. Även regioner, kommuner, stiftelser, branschorganisationer, erkända producentorganisationer och andra föreningar kan få stödet om de samarbetar med en myndighet, universitet, högskola eller ett vetenskapligt universitet.

Villkor

Du kan få stöd för att på olika sätt skydda, bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Du kan få stöd för att

  • bevara eller restaurera akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i, eller i anslutning till, vattenmiljöer
  • inrätta, förvalta och övervaka områdesskydd som är bildade med stöd av nationell lagstiftning samt områdesskydd.

Stödet gäller i både havs- och sötvattensmiljöer.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som du i stället kan få stöd för i stödet för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp eller stödet för genomförande av havsmiljödirektivet (de har andra specifika stöd)

Du kan inte få stöd för aktiviteter som syftar till att minska näringsbelastningen på omgivande miljö.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Hur stor är bidraget?

Stödet är 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd.

Mer information

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2023-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion