Stöd för skogens miljövärden

Hitta på sidan

Den som är intresserad av att söka stödet kommer att erbjudas rådgivning av Skogsstyrelsen. Stödet riktar sig till den som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen.

Ansökan

Stängt för ansökan

Just nu kan du inte söka bidraget. Stödet var en del av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Om bidraget

Villkor

  • planerad åtgärd ska avse skogsmark.
  • stöd för åtgärder på mark som är skyddad genom naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat eller som områden med motsvarande status är inte aktuellt.

Hur stort är bidraget

Fastställda ersättningsbelopp för åtgärder som förbättrar skogsekosystemens återhämtningsförmåga.

Exempel på åtgärder

  • naturvårdsbränning
  • gallra fram ädellöv eller lövrik skog
  • rensa kulturmiljöer
  • skapa våtmark i skog
  • sköta natur- och kulturmiljöer
  • röja och rensa stenmurar

Mer information

Finns hos Skogsstyrelsen - Skogens miljövärden

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion