Interregprogrammet

Hitta på sidan

De territoriella samarbetsprogrammen (Interreg) handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. Sverige deltar i totalt 13 av dessa EU-program.

Fokus för programperioden 2021-2027

 • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen.
 • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete.
 • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät.
 • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stödjer bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård.
 • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Programmen har utlysningar vid olika tider på året så det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring respektive program. Se länk nedan.

Sökande

I de flesta fall kan såväl offentliga, ideella och privata organisationer söka stöd. Se respektive program för mer information. Länk finns längre ner.

Se respektive program för mer information.

Hur stort är bidraget?

Se respektive program

Bedömning av projektidé

Vid intresse att ansöka om medfinansiering från HaV till ert Interreg-projekt behöver ni först ansöka om bedömning av er projektidé. Gärna minst 3 månader innan ansökan ska vara inlämnad till Interreg. För att göra detta skickar ni in en blankett till HaV där ni beskriver projektidén. Kontakta samordnaren nedan för att få tillgång till blanketten eller om ni har några frågor om HaV:s medfinansiering av Interreg i övrigt.

HaV stödjer främst projekt inom delområdet ”Ett grönare, koldioxidfritt EU”.

Prioriteringar - Interreg

Projekt som HaV medfinansierar prioriteras utifrån:

 • Hur väl projektet kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 • Hur väl projektet medverkar till att uppnå ett eller flera miljökvalitetsmål som kopplar till HaV:s uppdrag. (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård).
 • Hur väl projektet kommer bidra till att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som är kopplade till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
 • Bidra till att uppnå Sveriges åtaganden i biodiversitetsstrategin
 • Andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering. Projektens förmåga att uppnå riktvärdet vägs in i bedömningen.
 • Samordning med annat åtgärdsarbete och/eller synergieffekter med annan verksamhet.
 • En strävan efter geografisk spridning av Interreg-projekt.

Vidare prioriteras projekt som:

 • Bedöms hålla tillräckligt hög kvalité.

Utöver detta bedöms även bland annat genomförbarhet och projektorganisation.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-28
Uppdaterad: 2022-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion