Bidrag till Gröna och trygga samhällen

Hitta på sidan

Bidrag för att ta fram grönare miljöer i utsatta områden.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla områden med socioekonomiska utmaningar i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå God bebyggd miljö, samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Sökande

Kommuner, andra fastighetsägare och tomträttsinnehavare. Ansökan öppnar den 3 maj 2021 och det är möjligt att ansöka fram till och med 31 maj 2021.

Ansvarig för bidraget

Boverket

Villkor

Obs! Möjligheten att ansöka är för närvarande stängd.

Bidrag lämnas med stöd av

Förordning (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen

Hur stort är bidraget?

Stöd kan ges för upp till 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna.

Exempel på åtgärder

Åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker, vattendrag och diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor.

Mer information

Gröna och trygga samhällen hos Boverket

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2021-03-19
Uppdaterad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion