Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

Hitta på sidan

Naturvårdsverket har huvudansvar för åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper på land medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för de arter eller naturtyper som lever i vatten (akvatiska).

Länsstyrelserna koordinerar programmen regionalt och nationellt, genomför åtgärder och analyserar det pågående arbetet. En del åtgärdsprogram rör livsmiljöer för flera arter. Det har visat sig att de miljöstöd som finns inom land- och skogsbruk samt de satsningar på naturvård som görs i form av områdesskydd är otillräckliga för att förbättra statusen för många hotade arter och naturtyper. Åtgärdsprogrammen kompletterar därför dessa.

Målet är att bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och mellan populationer.

Sökande

Länsstyrelserna får varje år bidrag från Naturvårdsverket (terrestra program) och från Havs- och vattenmyndigheten (akvatiska program) för att ta fram och genomföra åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsens prioriteringar styr användningen av medlen.

Villkor

Enligt särskilda beslut.

Hur stort är bidraget?

Kostnaderna för föreslagna åtgärder finns uppskattade i bilaga 1 i respektive åtgärdsprogram för arten. Åtgärder finansieras/medfinansieras av medel från EU, andra myndigheter och aktörer.

Exempel på åtgärder

  • ny- och återskapande av livsmiljöer eller restaurering
  • populationsstärkande åtgärder
  • utbildningar
  • inventeringar
  • informationsinsatser.

Mer information

Mer information finns hos respektive länsstyrelse samt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-03-05
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion