EU:s miljöprogram LIFE

Hitta på sidan

Bidraget ges för miljö- och klimatåtgärder.

Syfte och mål

LIFE är ett särskilt finansieringsprogram för natur, miljö- energi- och klimatprojekt. Beroende på typ av projekt kan bidrag från EU ges på upp till 60 % eller mer i vissa fall. Totalt avsätts 5,43 miljarder euro för åren 2021–2027.

LIFE kan ge bidrag till projekt inom följande områden:

 • Natur och biologisk mångfald
 • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
 • Klimatbegränsning och klimatanpassning
 • Övergång till ren energi

Följande projekttyper finns bland annat:

 • Pilot eller demonstrationsprojekt
 • Projekt som tillämpar bästa praxis
 • Större regionala eller nationella projekt (strategiska projekt)
 • Stöd kring relevant EU-lagstiftning och policy
 • Spridning av framgångsrika tekniska och policyrelaterade
  lösningar för implementering av EU-lagstiftning och policy
 • Projekt för tekniskt stöd
 • Driftstöd för NGO:s

EU har i regel årliga utlysningar inom LIFE.

Sökande

Offentliga organisationer, företag och ideella organisationer kan söka. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. Naturvårdsverket är nationell LIFE-samordnare och erbjuder generellt stöd kring LIFE. Havs- och vattenmyndigheten går bra att kontakta när det gäller LIFE-projekt som helt eller delvis rör vatten- och/eller havsmiljöer.

Notera att ansökningsprocessen är relativt omfattande. Flera arbetsmånader krävs ofta för att skriva ansökan samt att någon eller några av de som är inblandade i skrivandet har erfarenhet av att ansöka till LIFE.

Bedömning av projektidé

Om ni önskar söka medfinansiering från HaV och/eller är intresserade av att HaV deltar som partner i projektet behöver ni kontakta oss långt innan ni avser att ansöka till EU. Vi tar löpande emot projektidéer och i regel ges återkoppling på dessa tre gånger per år.

Skicka in intresseanmälan senast följande datum för att komma med i respektive bedömningsomgång:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 31 oktober

Kontakta samordnaren nedan för att få tillgång till blanketten eller om du har några frågor om HaV:s hantering av LIFE i övrigt.

Skrivarmedel

HaV tar i regel emot ansökningar om skrivarmedel runt månadsskiftet november/december varje år fram till den 14 februari följande år. Medlen får användas för att ta fram LIFE-ansökan till EU. Det kan sökas av och beviljas till andra statliga myndigheter. Skrivarmedel ges oftast på mellan 100 000 - 300 000 kr. Till övriga aktörer (inklusive statliga som inte söker skrivarmedel) tar HaV emot projektidéer och ger återkoppling på dessa. Se bedömning av projektidé ovan. Skrivarmedel beviljas endast till projektidéer som bedöms redo att börja ansökningsproceduren till EU. Rekommendation är att ni om möjligt sett till årscykeln först lämnar in er projektidé enligt ovan. Det är samma blankett för ansökan om bedömning av projektidé som ansökan om skrivarmedel.

Besked om medfinansiering

HaV ger inget slutligt besked kring medfinansiering utifrån bedömning av projektidé eller ansökan om skrivarmedel men ett beviljande av skrivarmedel eller att HaV visar intresse för projektidén ökar möjligheten till det framöver. Besked kring medfinansiering från HaV:s sida ges vid en separat process där ansökan sker till HaV en tid innan sökanden lämnar in den slutliga ansökan till EU.

Prioriteringar – LIFE

Projekt som HaV medfinansierar prioriteras utifrån:

 • Hur väl projektet kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 • Hur väl projektet medverkar till att uppnå ett eller flera miljökvalitetsmål som kopplar till HaV:s uppdrag. (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård).
 • Hur väl projektet kommer bidra till att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som är kopplade till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
 • Bidraget till att uppnå Sveriges åtaganden inom biodiversitetsstrategin.
 • Koppling till Prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 (PAF).
 • Andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering. Projektens förmåga att uppnå riktvärdet vägs in i bedömningen.
 • Samordning med annat åtgärdsarbete och/eller synergieffekter med annan verksamhet.
 • En strävan efter geografisk spridning av LIFE-projekt.

Vidare prioriteras projekt som:

 • är gränsöverskridande med samverkan över administrativa gränser och inom avrinningsområden, för att på så sätt främja ett brett deltagande
 • är långsiktiga, samt innefattar uppföljning av genomförda åtgärder eller vidareutveckling av tidigare beviljade projekt
 • bedöms hålla tillräckligt hög kvalité.

Utöver detta bedöms bland annat även genomförbarhet och projektorganisation.

HaV stödjer främst projekt inom delområdena Natur och biologisk mångfald och Cirkulär ekonomi och livskvalitet men även t.ex. projekt för klimatanpassning kan vara aktuellt för HaV att stödja.

Exempel på åtgärder

Genomförande av restaureringar inom och utanför Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning, åtgärder för att minska mängden gifter i vattenmiljöer, kapacitetsuppbyggnad (LIFE SNAP eller SIP).

Mer information

För mer information om LIFE och hur ansökan går till:

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2024-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion