Fiskeavgiftsmedel

Hitta på sidan

Fiskeavgifter kan användas som kompensation för skada på fisket och i vissa fall för forskning och utveckling.

6:5 fiskeavgiftsmedel

Sökande

Alla kan söka bidraget

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelserna

Hur stort är bidraget?

Det avgörs i domen eller föreläggandet.

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Sök på fiske- eller bygdeavgiftsmedel.

6:6 fiskeavgiftsmedel

Sökande

Havs- och vattenmyndigheten beslutar om fördelning av medlen efter samråd med Formas. Det kan till exempel vara som bidrag till särskilda forsknings- och utvecklingsprojekt efter dialog med sakkunniga utredare vid myndigheten, eller genom gemensamma utlysningar tillsammans med nationella forskningsfinansiärer.

Ansvarig för bidraget

Havs- och vattenmyndigheten.

Hur stort är bidraget?

Det avgörs av Havs- och vattenmyndigheten i varje specifikt fall.

Blanketter

 

Mer information

Aktuell information läggs ut på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Bakgrund

Vid domstolsprövning av vattenverksamheter kan mark- och miljödomstolen som villkor bestämma att verksamhetsutövarna ska betala fiskeavgifter som kompensation för den skada på fiskbestånd och fiske som uppkommer av den planerade verksamheten.

Fiskeavgifterna fastställs antingen som årliga avgifter eller som engångsavgifter och ska normalt användas för främjande av fisket i form av fiskevårdsåtgärder eller medel till forskning och utveckling. Åtgärderna ska koppla direkt till det berörda vattenområdet, till angränsande vattendrag eller till främjande av fisket inom landet i stort.

Bestämmelserna om fiskeavgiftsmedel finns i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och förordningen) om bygde- och fiskeavgifter. Fiskeavgiftsmedel kan vara riktade till geografiskt avgränsade områden och åtgärder eller allmänna för främjande av fisket i hela landet.

Särskilda fiskeavgiftsmedel, så kallade 6:5 medel, har fastställts enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812).

Vad särskilda fiskeavgiftsmedel får användas till anges i miljödomen eller föreläggandet. Utifrån vad som står där beslutar Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelserna om ansökningar av dessa medel. Ofta gäller det fiskvägar, biotopvård och utsättning av fisk. Har du frågor om fiskeavgifter för ett specifikt vattenområde så kontakta länsstyrelsen i länet där vattnet är beläget.

Allmänna fiskeavgiftsmedel, så kallade 6:6 medel, har fastställts enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:812).

De allmänna fiskeavgiftsmedlens användning beslutas av Havs- och vattenmyndigheten efter samråd med forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. De fastställda pengarna ska användas för att bekosta forskning och utveckling inom fiskevården.

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion