Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal

Hitta på sidan

Bidraget syftar till att återställa dränerad våtmark för att minska klimatgasutsläpp.

Syfte och mål

Syftet med återvätningsavtal är klimatnyttan. Därför ska bördiga torvmarker, grästyp eller bättre, prioriteras eftersom de läcker ut mest växthusgaser.

Sökande

Skogsstyrelsen har i uppdrag att söka upp lämplig mark för återvätning, att värdera intrånget och träffa avtal med fastighetsägaren. Fastighetsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.

Ansvarig för bidraget

Skogsstyrelsen

Mer information

Skogsstyrelsens stöd för återvätning av torvmark

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2021-12-06
Sidansvarig: Webbredaktion