Stöd för samarbete inom miljö

Hitta på sidan

Bidrag till projekt med landskapsperspektiv och bidra till ökad konkurrenskraft i skogen.

Stängt för ansökan

Just nu kan du inte söka bidraget.

Projekten ska innehålla något av följande:

  • vattenförvaltning
  • adaptiv skogsskötsel
  • planering och projektering av skogsbilvägar
  • viltförvaltning

Sökande: minst två aktörer ska ingå i samarbetet. Aktörerna kan vara myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. En ansökan kan omfatta hela landet eller en särskild region. Samarbetsstödet kan sökas via utlysningar. En utlysning innebär att man talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet.

Villkor

  • Stödbeloppet kan komma att begränsas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren.
  • Du kan inte få stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.
  • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Hur stort är bidraget

Du kan få 70 procent i stöd efter avdrag för eventuella intäkter. Övriga 30 procent måste vara privat finansiering.

Exempel på åtgärder

Samarbetsprojekt inom miljö ska fokusera på att samverka och planera för att genomföra åtgärder i praktiken. Projekten kan handla om att utveckla, pröva eller utvärdera arbetsformer för samverkan, processer, metoder eller modeller som åstadkommer positiva effekter för miljön. Insatserna kan till exempel vara inriktade mot att minska betesskador, öka användningen av alternativa skogsskötselmetoder, ge en effektivare hänsyn till vattenmiljöer eller skapa ett effektivt skogsbilvägnät med god miljöhänsyn.

Mer information

Skogsstyrelsen - Stöd för samarbete inom miljö

Fler stöd och bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion