Ersättningar för viltskador (anslag 1:7)

Hitta på sidan

Information om viltskadeanslaget och de åtgärder som ska genomföras.

Enligt Naturvårdverkets regleringsbrev för budgetåret 2024, avseende anslag 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, disponerar Havs- och vattenmyndigheten anslagspost 3.

För år 2024 är det disponibla beloppet 20 miljoner kronor. Medel fördelas till ersättning för viltskada orsakad av säl, bidrag till förebyggande åtgärder samt medfinansiering av hanteringskostnader för fällda sälar.

Ersättning för viltskada orsakad av säl

Anslagsposten får användas för att ersätta den fiskelicensinnehavare som drabbats av viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskredskap som rapporterats till Havs- och vattenmyndigheten (HVFMS 2022:20). Länsstyrelsen lämnar en redogörelse till Havs- och vattenmyndigheten avseende årets ersättningsbehov. Havs- och vattenmyndigheten gör därefter en samlad bedömning av länens behov och beslutar om fördelning av årets medel.

Varje län beslutar om hur ersättningen ska fördelas inom länet. Exempelvis ersätter vissa län inte skadade redskap. Ansökan ska lämnas till länsstyrelsen i det län som fiskelicensinnehavaren har sin verksamhet.

Bidrag till förebyggande åtgärder

Anslagsposten får användas som bidrag till förebyggande åtgärder mot skador orsakade av vilt på kustnära fiskbestånd som inte utgör projekt för utveckling av sälsäkra fiskeredskap.

Exempel på åtgärder som kan finansieras med anslaget: ÅPH 46

Länsstyrelsen lämnar en redogörelse till Havs- och vattenmyndigheten avseende årets åtgärdsbehov. Havs- och vattenmyndigheten gör därefter en samlad bedömning av länens behov och beslutar om fördelning av årets medel. Varje län beslutar om hur ersättningen ska fördelas inom länet.

Hanteringskostnader för fällda sälar

Högst 900 000 kronor ska utbetalas till Statens jordbruksverk som får använda bidraget till medfinansiering inom ramen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Ersättning kan sökas för hanteringskostnader för sälar som fällts vid skydds- eller licensjakt.

Medel som kvarstår efter den 1 oktober får omfördelas av Havs- och vattenmyndigheten och lämnas som bidrag för att förebygga skador orsakade av vilt och/eller för att ersätta inträffade skador orsakade av säl.

Publicerad: 2020-08-25
Uppdaterad: 2024-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion