Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Lokala naturvårdsprojekt, LONA

Satsningen syftar till naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, men även till ökat friluftsliv, folkhälsa och tillgång till tätortsnära natur.

Så söker du bidraget

Naturvårdsverket ansvarar för den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Syftet är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Vem kan söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Kommunen ansöker hos länsstyrelsen i det län projektet i huvudsak ska bedrivas.

Exempel på insatser som man kan få bidrag för

  • kunskapsuppbyggnad
  • ta fram underlag till kommunala naturvårdsprogram
  • områdesskydd
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Hur mycket kan man få i bidrag?

Bidrag ges normalt med högst 50 procent av bidragsberättigat belopp.

För specifika våtmarksprojekt gäller bidrag upp till 90 procent av bidragsberättigade kostnader.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag