Hitta på sidan

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark. Syftet med anläggning och restaurering av våtmarker är att öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Sökande

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Villkor

Bidraget söks hos länsstyrelsen i det län där åtgärden ska genomföras.

Hur stor är bidraget?

Våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Exempel på åtgärder

Åtgärder man kan söka för inom LONA är kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar, framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.

Bidrag kan även sökas för processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan. Även för vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spänger, stigar eller fågeltorn. Övrigt som går att söka bidrag för är restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter och för information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.

Inom LOVA våtmark kan man söka bidrag för restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken och även för förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Mer information

Miljömål:

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion