Hitta på sidan

EU:s miljöprogram LIFE

Bidraget ges för miljö- och klimatåtgärder inom EU.

Syfte och mål

LIFE är ett särskilt finansieringsprogram för EU:s miljö- och klimatpolitik. Totalt avsätts 3,4 miljarder euro, motsvarande cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Klimatinsatser har tidigare inte pekats ut så tydligt som mål för LIFE-programmet. Det är uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat. Delprogrammen har vardera tre prioriterade områden.

Delprogrammet för miljö prioriterar:

  • miljö och resurseffektivitet
  • natur och biologisk mångfald
  • miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar:

  • begränsning av klimatförändringar
  • klimatanpassning
  • klimatstyrning och information

EU har även beslutat om en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt (IP). De ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljö- och klimatstrategier i andra sektorers strategier. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än bidrag från LIFE-fonden.

Sökande

Alla kan söka. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten erbjuder stöd och hanterar ansökningarna i Sverige, samt erbjuder hjälp med granskning av ansökan.

Villkor

Villkoret för bidraget är att det också finns medfinansiering från annat håll.

Hur stort är bidraget

> 20 MSEK per projekt (medfinansiering ofta minst 50%). Varaktighet 2-5 år.

Exempel på åtgärder

Genomförande av restaureringar och återställningar inom Natura 2000-områden, informationsinsatser, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning, kapacitetsuppbyggnad (LIFE IP).

Mer information

Naturvårdsverket - LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön

EU-kommissionen - LIFE programme

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion