Hitta på sidan

Bidrag till kulturmiljövård

Målet med anslaget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser.

Sökande

Bidrag kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Villkor

Bidraget lämnas med stöd av förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Hur stort är bidraget?

Stöd för upp till 90 procent av styrkta utgifter.

Exempel på åtgärder:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • göra av värdefulla kulturmiljöer tillgängliga
  • att ta fram kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller att ta tillvara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Mer information

Bidrag till kulturhistoriska miljöer (Lst)

Bidrag till kulturmiljövård (RAÄ)

Miljömål

Publicerad: 2020-03-05
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion