Ska åtals­anmälan göras trots att miljö­sanktions­avgift har beslutats?

Miljöförvaltningen är skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken som kan vara brottsliga till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, så kallad åtalsanmälan. Denna skyldighet framgår av 26 kap. 2 § miljöbalken.

När miljöförvaltningen bedömer om en handling ska åtalsanmälas eller ej ska man inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde eller om det skulle kunna vara ett så kallat ringa fall. Det är bedömningar som åklagaren ansvarar för.

Åtalsanmälan görs vid ”misstanke om brott” och då måste en överträdelse stämma överens med någon av de brottsbeskrivningar som finns i 29 kap miljöbalken.

Några exempel på brottsbeskrivningar som skulle kunna vara aktuella för små avloppsanläggningar är:

  • 29 kap 4 § 2. – för otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet i egenskap av innehavare av det tillstånd som gäller för verksamheten eller åtgärden och som har meddelats med stöd av balken, bryter mot ett villkor eller en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet.
  • 29 kap 1 § – för miljöbrott döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar att det i mark eller vatten släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa i en omfattning som inte har ringa betydelse eller någon annan betydande olägenhet för miljön.

Att enbart släppa ut avloppsvatten i strid mot förbudet i 12 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller att inrätta en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan omfattas däremot inte av någon brottsbeskrivning i 29 kap. miljöbalken (se dock även fråga ”När blir det aktuellt med miljösanktionsavgift för små avloppsanläggningar?”).

Om miljöförvaltningen anser att det är svårt att bedöma om en brottsbeskrivning verkligen gäller för en överträdelse eller om man har andra frågor när det gäller tillämpningen av 29 kap. miljöbalken bör kontakt tas med åklagare eller polis.

Om ett vitesföreläggande har överträtts så döms man inte till ansvar enligt 29 kap. miljöbalken för en gärning som omfattas av föreläggandet. Detta framgår av 29 kap 11 § miljöbalken. Även denna typ av ansvarsfrihet är något som åklagaren ska bedöma. Finns det ett vitesföreläggande är det dock lämpligt att bifoga detta i åtalsanmälan för att åklagaren ska kunna pröva om gärningen helt eller delvis omfattas av föreläggandet.

Publicerad: 2019-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion