När anses en avlopps­anläggning vara inrättad?

Att inrätta en avloppsanordning kan likställas med påbörjande av anläggningen. Med undantag av provgropar och andra åtgärder som behövs för undersökning och projektering av anläggningen får inrättandet av avloppsanläggningen inte på något sätt påbörjas förrän det finns ett tillstånd till anläggningen som har vunnit laga kraft.

Att det räcker med att påbörja tillståndspliktiga åtgärder för att anses ha inrättat en avloppsanläggning stöds av dom i mål 4187-12 från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 2012-11-30. Av detta följer att en färdigställd anläggning men som ännu inte är driftsatt är att betrakta som inrättad, vilket också konstateras i dom i mål 1819-18 från Mark- och miljödomstolen i Nacka 2018-04-10.

I dom i mål M 5807-18 konstaterade dock MÖD att ”den åtgärd som nämnden har lagt NN till last är en bortgrävning av jord till några decimeters djup, av nämnden benämnt schaktbotten. En sådan åtgärd kan inte likställas med att inrätta en tillståndspliktig avloppsanordning, oavsett vad syftet med borttagandet av jorden var.”

Även ändringar av en befintlig avloppsanläggning har i praxis jämställts med en nyanläggning när ändringarna avsett de viktigaste funktionerna (se Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 5369-09). I detta fall var det fråga om ändringar av reningsmetod och utsläppspunkt. Vilka andra åtgärder som är tillståndspliktiga besvaras under frågan Vilka typer av åtgärder på små avloppsanläggningar kräver ett nytt tillstånd eller en anmälan?

Publicerad: 2018-04-05
Uppdaterad: 2019-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion