Det är förbjudet att släppa ut WC-vatten i vatten­område - vad menas med begreppet ”vatten­område”?

I 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Definitionen på vattenområde återfinns i 11 kap 4 § miljöbalken: ”Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.” I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2 s. 128) ges följande exempel på vattenområden:” sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bl.a. regleringsmagasin och bevattningsdammar. Däremot avses inte simbassänger vara omfattade.” De exempel på vattenområde som lämnas i propositionen avser endast ytvattenområden. Grundvatten avses alltså inte, vilket betyder att infiltration som når grundvattnet inte omfattas av 12 § FMH.

Oavsett om ett orenat avloppsvatten släpps ut till ett vattenområde eller ej så omfattas alltid utsläpp av avloppsvatten av 9 kap. 7 § MB: ” Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Publicerad: 2018-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion