Hitta på sidan

Nya KOMET – skydd av skog

Bidraget stödjer frivilliga initiativ att skydda värdefull skog.

Syfte och mål

Nya KOMET är en fortsatt satsning på att inspirera markägare att frivilligt ta initiativ till skydd av värdefull skog.Markägare ska nu lättare kunna få hjälp med att bedöma värdefull natur på sin mark som kan skyddas formellt. Syftet är att markägare kan få möjlighet att själva föreslå bevarande och utveckling av värdefulla naturmiljöer för framtiden.

Sökande

Den som vill skydda skog gör en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där skogen är belägen.

Ansvarig för bidraget

Skogsstyrelsen

Villkor

Den minsta areal som kan anmälas varierar över landet från 1 hektar längst i söder till 3 hektar i norra Sverige.

Hur stort är bidraget

Marken i ett naturreservat kan ägas av dig som privatperson, eller av staten. Om du väljer att fortsätta äga marken får du full ersättning plus ytterligare 25 procent av värdet för de begränsningar i brukandet som reservatsbeslutet innebär, exempelvis att du inte får avverka. Detta kallas för intrångsersättning. Om Naturvårdsverket och du som fastighetsägare kommit överens om att diskutera försäljning så görs en värdering genom en oberoende bedömning av områdets marknadsvärde

Exempel på åtgärder

Områdesskydd av exempelvis sumpskogar och myrmosaiker, sandskogar och kalkskogar, skogar nära vatten, lundartade miljöer, skogsbevuxna bergbranter, block och hällmarker.

Mer information

finns hos Skogsstyrelsen och länsstyrelserna samt Naturvårdsverket

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion