Hitta på sidan

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Nokås-stöd kan utgå för åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.

Sökande

Den som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande även när fastigheten ägs av flera. Ta kontakt med Skogsstyrelsen där du är skriven.

Ansvarig för bidraget

Skogsstyrelsen

Villkor

Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket får lämnas för åtgärder som går utöver de krav som föreskrivs i skogsvårdslagen.

Den som ansöker om stöd ska äga marken som åtgärden avser eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra åtgärden.

Stöd enligt får inte lämnas för åtgärder som stöd har beviljats för enligt 7 kap. förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalades ut inte utföra åtgärder som motverkar syftet med stödet.

Förordning

Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Hur stort är bidraget?

Ofta ges 70 % av godkända kostnader.

Exempel på åtgärder

  • dämma eller täppa igen grävda diken
  • dämma åker-inägor
  • lägga död ved i rinnande vatten i skog
  • lägga tillbaka sten i rinnande vattendrag i skogå
  • återställa lekplatser och ta bort vandringshinder för vattenlevande arter
  • anlägga grunda våtmarker större än 2 hektar i skog

Mer information

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion