Hitta på sidan

BSAP-fonden

BSAP-fonden skapades 2010 för att öka takten i åtgärdsarbetet och genomförandet av Helcoms Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Utlysningar sker regelbundet.

Syftet med BSAP-fonden är att bidra till att återställa den ekologiska statusen till Östersjön. BSAP-fonden tillhandahåller bidrag för projektförberedelser, tekniskt stöd samt genomförande till projekt som stöder handlingsplanen. Fonden administreras av Nordic Investment Bank (NIB) och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).

Ett viktigt syfte med fonden är att underlätta och snabba upp förberedelserna av projekt för fortsatt finansiering. Hittills har ett 40-tal projekt finansierats, exempelvis reningsverk, sanering av förorenad mark, jordbruksrelaterade övergödningsprojekt och projekt om alternativa bränslen för sjöfarten.

Sökande

Företag, myndigheter och ideella organisationer

Mer information

NEFCO:s sida med mer information och utlysningar

Information om BSAP

Miljömål

Publicerad: 2020-05-20
Uppdaterad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion