Levande sjöar och vattendrag

Här hittar du de stöden och bidragen som bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Bidrag
Bidrag Ansvarig
Stöd till fiske och vattenbruk Jordbruksverket
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen
Nya KOMET – skydd av skog Skogsstyrelsen
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen
Innovation och forskning Jordbruksverket
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer
Naturbonusen Övriga organisationer
Nordiskt samarbete Övriga organisationer
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer
Ideella organisationer Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer
Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket
Interregprogrammet Regionen
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer
Open rivers programme Övriga organisationer
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal Skogsstyrelsen
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion