Hitta på sidan

Detta gör vi inom Vatten- & Havprogrammet

På denna sida presenteras en lista över initiativ inom Vatten- & Havprogrammet.

Lista över initiativ


Lista över initiativ

Nr.

Initiativ

Status

Kommentar

1

Genomför nationell kartläggning av informationsmängder avseende vatten och hav

Genomförd

Kartläggning genomförd. Publiceras i juni-19

2

Identifiera målgrupper/processer där miljöinformation kan göra stor nytta

Genomförd

Resulterat i initiativ nr 5, 6, 7,8 och 9.

3

Definiera gemensamma begrepp inom vatten och hav

Genomförd

Termkatalog framtagen, publiceras i juni-19

4

Gemensam strategi för att synliggöra metadata för interna och externa målgrupper

Pågår

Metadatakoncept tas fram inom Expertforum Arkitektur. HaV publicerar metadataportal i juni-19, vilken visar resultat från initiativ 1 & 3

5

Informationsförsörjning Små avlopp

Pågår

Nationell systematik framtagen och förankrad. Experiment för automatiserad bildanalys av GIS-data genomfört. Nationell e-tjänst med vilken fastighetsägare kan ansöka om tillstånd ska erbjudas. Sammanställning av regional och nationell information utreds.

6

Informationsförsörjning Dricksvatten

Bereds

Initiativförslag beslutat. HaV rekryterar rersurs som kan leda analysen med start hösten 2019

7

Informationsförsörjning Dagvatten

Bereds

NV har tagit fram utkast till initiativförslag som nu bereds i samverkan med berörda organisationer.

8

Utveckla datavärdskapen för Samordnad recipientkontrolldata

Bevakas

Resursförstärkning inväntas

9

Identifiera behov och möjligheter att tillgängliggöra miljöinformation för yrkes-, sport- och fritidsfiskare

Bevakas

Inventering och samordning med pågående initiativ görs först. Ej påbörjat.

10

Informationsflöden miljögifter; Genomför Pilotstudie PFAS

Bevakas

Genomförs i nuläget inte inom programmet. NV bevakar.

11

Automatiserad insamling av GIS-data för kustzonsplanering

Genomförd

GVL har genomfört experiment hos Strömstads kmn. Har resulterat i IT-komponenten Databevakaren, finns fritt tillgänglig som open source.

12

Kustwiki – information om kustvattenförekomster på Wikidata/Wikipedia

Pågår

Information om kustvattenförekomster finns nu tillgängligt på Wikidata. Leverans av artiklar på Wikipedia planeras till juni-19

13

Kompetensplattform för avancerad rening vid kommunala avloppsanläggningar

Parkerad

Initistivförslag från IVL. Förslaget parkerat pga resursbrist.

14

Informationsförsörjning avseende anlagda våtmarker

Parkerad

Idé från LST, nästa steg är att presentera ett initiativförslag

15

Informationsförsörjning Muddring & Dumpning

Bereds

Initiativbeskrivning beslutad. Verksamhetsanalys planeras för hösten 2019 (prel)


Kom med egna förslag


Publicerad: 2017-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion