Hitta på sidan

Ekosystem i vattenförvaltningen

Mycket av vårt arbete med ekosystemtjänster i sötvatten kopplar till EU:s ramdirektiv för vatten. Havs- och vattenmyndigheten har ett samordnande ansvar för det svenska arbetet med direktivet, medan det är de fem vattenmyndigheterna som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön inom det egna vattendistriktet.

Forskare vadar i vatten.

EU:s ramdirektiv

  • Inriktningen i arbetet med ramdirektivet för vatten är att tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Därutöver har EU-kommissionen pekat ut några viktiga insatsområden för vår framtida vattenförvaltning. Ett av dem är hur en grön infrastruktur, och särskilt åtgärder för naturlig retention (kvarhållande) av vatten i landskapet, kan bidra till att begränsa översvämning och torka. Det handlar framför allt om återskapande av flodplan och våtmarker. På så sätt läggs ett särskilt fokus på förstärkning av vattenlandskapens ekosystemtjänster.

  • Inom EU-kommissionen har studier nu genomförts för att undersöka hur ekosystemtjänstbegreppet kan integreras i och förbättra införlivandet av bland annat ramdirektivet för vatten.
Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion