Projektet verktyg för strukturerad analys av ekosystemtjänster

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett verktyg för analys av blå (vattenrelaterade) ekosystemtjänster. Verktyget kallar vi för VEsta. Vatten är en förutsättning för liv och många ekosystemtjänster är kopplade till vatten.

Boverkets verktyg för att bedöma ekosystemtjänster, Ester är främst inriktat för ekosystemtjänster på land men fungerar även för andra ekosystemtjänster. I ett projekt 2017 utvecklade Havs- och vattenmyndigheten ett kompletterande verktyg (VEsta) för analys av blå (vattenrelaterade) ekosystemtjänster. . Denna version av VEsta kan användas för att förstå vilka frågor som är viktiga att ställa, samt för att få en indikativ bild av hur ett projekt påverkar de blåa ekosystemtjänster. Det finns inget löpande underhåll av verktyget efter projektets slut och det föreligger behov av ytterligare utveckling av både metodik och IT-lösning. Resultat ska således tolkas med försiktighet.

Verktyg för strukturerad analys

Fokus för VEsta är de blå ekosystemtjänster. Med blå ekosystemtjänster avses de tjänster som vi får från sjöar, vattendrag och hav.

Hur kan VEsta användas?

Du kan använda VEsta i en mängd olika situationer för att få en övergripande indikativ bild av ekosystemtjänstpåverkan vid en förändring.

VEsta kan exempelvis användas när:

  • en brygga ska anläggas,
  • hus och andra byggnader ska byggas, i synnerhet nära vatten,
  • mindre detaljplaner tas fram för områden nära vatten,
  • verksamheter ska etableras i närheten till vatten,
  • markanvändningen förändras på olika sätt.

Verktyget fungerar bättre i småskaliga konkreta projekt där påverkan på vattenmiljöer är relativt klarlagd.

Hur fungerar verktyget?

Genom att besvara ett fyrtiotal frågor om miljöeffekterna som en förändring förväntas ge, genereras en bedömning på hur ekosystemtjänsterna påverkas.

En bedömning av varje ekosystemtjänst presenteras utifrån svaren på frågorna men även en övergripande bild ges i ett spindelnätsdiagram (utifrån nuläget). Det innebär att ju bättre frågorna besvaras angående effekterna, ju bättre kvalitet fås på ekosystemtjänstbedömningen i VEsta.

I tidig planeringsfas är användbarheten av verktyget begränsad eftersom man då sällan har en tydlig bild av effekterna. Användbarheten ökar allteftersom bilden framträder mer och mer. VEsta kan med fördel användas flera gånger under processen, även som utvärdering efter förändringen.

Ekosystem har dock mycket komplicerade relationer och många interna samband. Kompletterande studier är många gånger nödvändigt för att förstå påverkan ekosystemtjänster på djupet. Notera att ingen utveckling eller underhåll görs av VEsta-verktyget.

Systemkrav för VEsta

VEsta kräver någon av följande versioner av Excel

  • Excel till Windows 365
  • Excel 2019 eller senare

Boverkets verktyg för bedömning av ekosystemtjänster

Ester är ett annat verktyg för ekosystemtjänstbedömning som Boverket tagit fram. Detta verktyg är inriktat mot gröna ekosystemtjänster och kräver inte samma detaljeringsgrad, vilket är en fördel i många lägen. Verktyget lämpar därför sig bättre i situationer då detaljeringsgraden är svår att uppnå, till exempel vid tidig planeringsfas eller vid komplicerade detaljplaner. Samt då vatten inte berörs av exploateringen.

Publicerad: 2020-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion