Hitta på sidan

Illustrationer av ekosystemtjänster

Illustrationerna nedan visar exempel på ekosystemtjänster i våra hav och sötvatten.

Illustrationerna får användas fritt i kommunikation om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Uppge alltid namn på upphovsman och källa vid användning.

Ekosystemtjänster i havet, liggande

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i havet.

Källa: Miljödepartementet

Ekosystemtjänster i havet, stående

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i havet.

Källa: Miljödepartementet

Ekosystemtjänster i sötvatten

Illustrationen ger en bild över några olika ekosystemtjänster i sötvatten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Flödesutjämning och vattenmagasinering

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar flödesutjämning och vattenmagasinering. Dessa två egenskaper hos våtmarker, sjöar och vattendrag bidrar bland annat till att minska risken för översvämningar.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Forskning och utbildning

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar forskning och utbildning som bidrar till att utveckla vår förståelse för naturen och ger oss viktig kunskap för en hållbar utveckling.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Livsmedel

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar livsmedel såsom fisk, skaldjur och dricksvatten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Livsmiljö

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar livsmiljö. Den varierande miljön som uppstår där land och vatten möts skapar gynnsamma livsmiljöer för många arter och bidrar till hög biologisk mångfald.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Naturupplevelser

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar naturupplevelser i form av exempelvis fiske och bad bidrar till livskvalitet, folkhälsa och turism.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Primärproduktion

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar primärproduktion. Primärproduktion i form av alger och andra vattenväxter är föda för växtätare och tillför energi via fotosyntesen. De är ofta mikroskopiskt små men utgör grunden för sötvattnens hela ekosystem.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Vattenrening

Bilden ur illustrationen Ekosystemtjänster i sötvatten visar vattenrening. Sjöar, vattendrag och våtmarker har en naturligt renande effekt på vattnet. Växtligheten i området närmast vattnet hjälper också till att filtrera och rena.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Illustratör: Anna-Lena Lindqvist

Publicerad: 2014-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion