Hitta på sidan

Vatten är en del av jordbruket

Vi arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att ta fram underlag till prioritering av vattenåtgärder som minskar jordbrukets fysiska påverkan på vatten.

En av orsakerna till att svenska sjöar och vattendrag inte uppnår god ekologisk status är fysisk påverkan inom jordbruket, exempelvis genom dikning, rätning av befintliga vattendrag, eller sjösänkning.

Förslag till strategi

Vi har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket, som ett första steg i arbetet med att prioritera vattenåtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan.

Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för så väl ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk som en god vattenmiljö. Vår förhoppning är att berörda intressenter, både inom samhällsplanering och inom naturresurshushållning har nytta av underlaget och vidareutvecklar det utifrån egna behov eller i samverkan med oss.

Sju olika grupper av delavrinningsområden

Inom ramen för projektet delades Sveriges drygt 50 800 delavrinningsområden in i sju grupper utifrån jordbruksområden. Fyra av de här grupperna utgjordes av delavrinningsområden med mer än tolv procent jordbruksmark och representerade olika typer av jordbruk:

  • intensivt jordbruk med specialgrödor, svinproduktion och värphöns
  • ängs- och betesmarker
  • skogs- och mellanbygders jordbruk
  • intensivt jordbruk med nötkreatur och mjölkproduktion.

Vattenförekomsternas status jämfördes mellan grupperna och analysen visade att delavrinningsområden med hög andel åkermark sällan uppnår god ekologisk status, något som är betydligt mer vanligt i delavrinningsområden med hög andel betesmark.

Mycket är gjort, mer behöver göras

Som en fortsättning har vi nu tillsammans inlett ett nytt dialogprojekt, Fysisk påverkan i jordbruksvatten.

Målet med projektet är att bland annat ta fram en åtgärdslista för åtgärder inom jordbrukets fysiska påverkan och underlag till en remissfärdig vägledning för tillämpning av undantag och kraftigt modifierade vatten i jordbruksområden med markavvattning.

Publicerad: 2014-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion