Hanöbukten

Hitta på sidan

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Enligt iakttagelser från lokala fiskare och allmänheten hade de inre delarna av Hanöbukten tidvis uppvisat problem med lägre förekomst av fisk, sårskador på fisk och dålig vattenkvalitet.

De fördjupade analyserna, som genomfördes av HaV och dessförinnan av Länsstyrelsen i Skåne, kunde inte bekräfta de observerade problemen i Hanöbukten. Ingen enstaka faktor, eller enskild källa kund pekas ut som bakomliggande orsak till iakttagelserna. Därför fick HaV, i juni 2014, i uppdrag av regeringen att under tre år övervaka miljön i Hanöbukten.

Uppdraget redovisades i februari 2018.

Uppdraget fokuserad på att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa, inklusive sårskadad fisk. Regeringen beslutade även att ge ett uppdrag till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att studera omfattningen av, och övriga anledningar till uppkomst av, sårskadad fisk.

Övervakningen av miljön i Hanöbukten skedde framförallt under åren 2015- 2017.

Vad gör vi och vad har gjorts inom regeringsuppdraget?

  • Ett nytt övervakningsprogram har tagits fram tillsammans med Naturvårdsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kemikalieinspektionen, Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelserna i Skåne län, Blekinge län och Kalmar län. Det nya programmet omsattes i praktiken under hösten 2015 och fortsatte till 2017.
  • Programmet innehåller övervakning av förekomst av miljöfarliga ämnen vilket är integrerat med undersökningar av fiskhälsa och studier och kartläggning av kustfiskbestånd. Genom detta program ska eventuella effekter på fiskhälsa och fiskbestånd kunna kopplas till graden av belastning av miljöfarliga ämnen i Hanöbukten.
  • Utöver provtagning för miljögifter, fiskhälsa och provfisken för beståndsanalyser utfördes även provtagning och analyser av embryonalutveckling hos vitmärla, analys av data från recipientkontroll, provtagning och analys av sediment samt histopatologiska undersökningar på skrubbskädda.
  • SMHI har låtit ta fram nya mätsystem för att kunna följa förändringar i havets bottenområden. Utrustningen har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Under 2015 låg ett av dessa system utplacerat i Hanöbukten.
Publicerad: 2014-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion