Båtmiljörådet

Hitta på sidan

Båtmiljörådet samlar organisationer och myndigheter som har intresse av att minska båtlivets miljöpåverkan.

Samråd kring båtliv

Båtliv skapar möjlighet till naturupplevelser och rekreation och har därför betydelse för folkhälsan. Men att miljön inte skadas av fritidsbåtar och verksamheter i anslutning är av stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta vistas i havs- och vattenmiljöer.

Fritidsbåtar är inte det största problemet för havs- och vattenmiljön. Men det blir ändå stora vinster för miljön om negativ påverkan från båtlivet minskar.

Miljöprogram för minskad klimatpåverkan

Båtmiljörådet har tagit fram ett miljöprogram som visar hur aktuella miljöfrågor bedöms, och innehåller överenskommelser om vilka åtgärder som bör vidtas. Du kan se hela programmet i Båtmiljörådets lilla miljöguide.

Programmet bygger på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Frisk luft, Giftfri miljö, Hav i balans, Levande kust och skärgård samt Ingen övergödning.

Mer om fritidsbåtar

Här kan du läsa mer om frågor som rör dig som båtägare. 

Vi vägleder även kommuner och har tagit fram riktlinjer för båtbottentvätt.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2022-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion